CDD: نیاز خاص و موقت را برآورده می کند

استفاده از قرارداد مدت دار (CDD) کاملاً توسط قانون کار تنظیم شده است. استفاده از قراردادهای مدت دار برای پر کردن مشاغل دائمی ممنوع است.

به طور خاص ، قرارداد مدت دار می تواند برای موارد زیر استفاده شود:

جایگزینی یک کارمند غایب ؛ اشتغال فصلی یا عادی ؛ یا در صورت افزایش موقت فعالیت. قرارداد با مدت معین: ارزیابی واقعیت افزایش موقتی فعالیت

افزایش موقت فعالیت به عنوان افزایش محدود فعالیت فعالیت عادی تجارت شما تعریف می شود ، به عنوان مثال یک سفارش استثنایی. برای مقابله با این موضوع ، می توانید برای افزایش موقت فعالیت به یک قرارداد با مدت معین متوسل شوید (قانون کار ، ماده L. 1242-2).

در صورت بروز اختلاف باید واقعیت دلیل را ثابت کنید.

به عنوان مثال ، شما باید شواهدی را برای اثبات افزایش موقتی فعالیت عادی ارائه دهید تا قضات بتوانند واقعیت این افزایش را در زمان انعقاد قرارداد کار با مدت معین ارزیابی کنند.

در پرونده ای که دادگاه صلاحیت آن را قضاوت كرد ، یك كارمند كه با یك قرارداد با مدت معین برای افزایش موقت در سیستم عامل تلفنی استخدام شده ، تقاضای طبقه بندی مجدد قرارداد خود را به یك قرارداد نامحدود انجام داد.