ANSSI همراه با وزارت اروپا و امور خارجه برای تقویت هماهنگی اتحادیه اروپا در صورت بروز یک بحران بزرگ سایبری کار خواهد کرد.

یک حمله سایبری بزرگ می تواند تأثیری پایدار بر جوامع و اقتصاد ما در مقیاس اروپایی داشته باشد: بنابراین اتحادیه اروپا باید بتواند برای مقابله با چنین رویدادی آماده شود. بنابراین، شبکه اروپایی مقامات مسئول مدیریت بحران سایبری (CyCLONE) در پایان ژانویه با حمایت کمیسیون اروپا و ENISA برای بحث در مورد چالش های ناشی از یک بحران در مقیاس بزرگ و چگونگی توسعه و توسعه تشکیل جلسه خواهند داد. بهبود همکاری و مکانیسم های کمک متقابل در اتحادیه اروپا. این نشست همچنین فرصتی برای بررسی نقش بازیگران بخش خصوصی مورد اعتماد، از جمله ارائه دهندگان خدمات امنیت سایبری، در حمایت از توانایی های دولت در صورت وقوع یک حمله سایبری بزرگ خواهد بود.
نشست شبکه CyCLONE بخشی از یک توالی تمرین خواهد بود که مقامات سیاسی اروپایی در بروکسل را درگیر می کند و هدف آن آزمایش بیان جنبه های داخلی و خارجی مدیریت بحران سایبری در اتحادیه اروپا خواهد بود.

ANSSI همراه با کمیسیون اروپا کار خواهد کرد