برای درک بهتر بازار کار سایبری، ANSSI در حال راه اندازی یک رصدخانه حرفه های امنیت سایبری است. در این چارچوب و با مشارکت Afpa، این آژانس نظرسنجی را در مورد "نمایه های امنیت سایبری" منتشر می کند تا چالش های پیش روی متخصصان و استخدام کنندگان را بهتر درک کند. این نظرسنجی روندهای کمی را در پروفایل های استاندارد، آموزش، تجربه، استخدام، پاداش و رضایت در محل کار نشان می دهد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  درباره حقوق خود مذاکره کنید