این مزیت اجتماعی برای برخی از کارمندان دورکاری که از همان ابتدای اولین حبس تحمیل شده علیه بیماری همه گیر Covid-19 ، در مارس 2020 ، به طور گسترده برای تجارت استفاده می شود ، ناپدید می شود. فیگارو این موضوع تکرار می شود ، کارفرمایان قبل از عقب نشینی به تخصیص کوپن غذا پایان داده اند.

در گروه حمایت اجتماعی تکمیلی Agrica ، در ماه مارس ، مدیریت اختصاص این عناوین به "کارکنان سایتهای منطقه ای خود ، به منظور رعایت انصاف با کسانی که در پاریس کار می کنند و غذاخوری آنها بسته شده است"، روزانه می گوید. بخش كنفدراسيون دموكراتيك كار فرانسه (CFDT) بازگشت اين امتياز را بدست آورد. گروه مخابراتی SFR تصمیم گرفته است که دیگر براساس عناوین موافقت نامه مشترک در زمینه کار از راه دور که در 22 ژانویه 2018 منعقد شده و جبران هزینه های وعده های غذایی را شامل نمی شود ، عناوین دیگری را به کارمندان دورکاری خود ارائه ندهد. CFDT اقدامات قانونی را برای به چالش کشیدن تصمیم مدیریت SFR انجام داده است ، همچنان ادامه دارد فیگارو. این گروه به روزنامه گفتند که"در ادامه بحث با