در حالی که دورکاری در حین حبس باید هر جا ممکن باشد تعمیم داده شود ، بسیاری از کارمندان تعجب می کنند که آیا حق دارند کوپن غذا. "در استفاده از اصل کلی رفتار برابر بین کارکنان ، کارگران از راه دور از حقوق و مزایای قانونی و قراردادی همانند کارمندان در شرایط مشابهی که در محل کار شرکت کار می کنند بهره مند می شوند"، وزارت کار را در س questionsالات متداول خود که مربوط به کار از راه دور است ، به یاد می آورد. این قانون نیز به یاد می آورد ماده L. 1222-9 قانون کار.

به محض اینکه کارکنانی که فعالیت خود را در محل شرکت انجام می دهند از فیش وعده غذایی بهره مند شوند ، در صورت معادل بودن شرایط کار ، کارگران از راه دور نیز باید آنها را دریافت کنند.

روز کاری باید با استراحت غذا قطع شود

در هر دو مورد ، قانون یکسان است: "یک کارمند فقط می تواند یک کوپن غذا در هر وعده غذایی موجود در برنامه کاری روزانه خود دریافت کند" (ماده R. ​​3262-7 قانون کار). کارگران از راه دور به محض اینکه روز کاری آنها را پوشش می دهد ، یک بلیط وعده غذایی در هر روز از راه دور دریافت می کنند "2 شیفت که با استراحت مختص گرفتن از