Le دورکاری برای کارکنانی که می توانند تمام وظایف خود را از راه دور انجام دهند ، حداکثر یک روز در هفته ، با توافق شما ، در صورت نیاز کارمند ، در صورت رضایت شما ، می تواند تمام وظایف خود را انجام دهد.

اما از اواخر نوامبر سال 2020 ، استفاده از دورکاری از بین رفته است. وزیر کار از شرکت ها می خواهد بسیج شوند تا ما این سطح از دورکاری را پیدا کنیم.

در واقع ، کار از راه دور نوعی سازماندهی است که امکان محدود کردن تعاملات اجتماعی در محل کار و رفت و آمد بین خانه و محل کار را فراهم می کند. اجرای آن برای فعالیتهایی که به آن امکان می دهد در پیشگیری از خطر آلودگی به این کشور مشارکت دارد کاویدین-19.

در اجرای آن ، لازم است مشخصات مربوط به سازمان های کاری ، سازگاری تجهیزات ، تعریف مدیریت از راه دور را در نظر بگیریم. همیشه آسان نیست ، به خصوص برای مشاغل کوچک و متوسط.

برای پاسخگویی به دشواریهای این شرکتها است که وزارت کار پیشنهاد "هدف دورکاری" را ایجاد کرده است ، تا از VSE ها و SME ها در سازماندهی ادامه فعالیتهایشان و اجرای دورکاری و حمایت از توصیه های بهداشتی پشتیبانی کند.

"هدف دورکاری

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مبانی تحلیل کسب و کار