Printfreonlik, PDF & e-mail

De meiwurker stjoert syn wurkjouwer in ferloffersyk yn it ramt fan in PTP op syn minst 120 dagen foar it begjin fan de opliedingsaksje as it giet om in trochgeande wurkûnderbrekking fan op syn minst seis moanne. Oars moat dit fersyk net letter as 60 dagen foar it begjin fan 'e trainingsaksje ferstjoerd wurde.

It foardiel fan it oanfrege ferlof kin net troch de wurkjouwer wegere wurde allinnich yn gefal fan net-neilibjen troch de meiwurker oan de hjirboppe neamde betingsten. Der kin lykwols in útstel fan it ferlof oplein wurde yn gefal fan skealike gefolgen foar de produksje en eksploitaasje fan it bedriuw, of as it oanpart fan de meiwurkers tagelyk ôfwêzich ûnder dit ferlof mear as 2% útmakket fan it totale personielsbestân fan de fêstiging.

Yn dit ferbân kin de doer fan it beropsferlof, as in perioade fan wurk, net fermindere wurde fan de doer fan it jierlikse ferlof. It wurdt rekken holden by de berekkening fan 'e senioriteit fan' e meiwurker binnen it bedriuw.

De meiwurker is as ûnderdiel fan syn oplieding ûnderwurpen oan in oanwêzigenssplicht. Hy jout syn wurkjouwer bewiis fan oanwêzigens. In meiwurker dy't sûnder reden

READ  Obesitas sjirurgy