Der wie de wurkstilstand om te soargjen foar syn bern dy't fan skoalle ôfkeard wiene, meiwurkers hawwe no de mooglikheid om te profitearjen fan in wurkstipe (sykteferlof) as se mei in kwetsbere persoan wenje. In logyske reaksje op opsluting: oant no ta namen dejingen dy't net koenen grutte risiko's troch harsels te bleatsjen as transmitters fan it firus foar de kwetsbere minsken mei wa't se libje.

Gjin need, no, om te ûnderhanneljen mei syn wurkjouwer, it grize gebiet oer de wurkstop fan "essensjele" meiwurkers dy't wenje mei kwetsbere minsken is no ferdwûn.

De wurkstop wurdt krigen troch in fersyk oan jo behanneljend arts. As it net mooglik is om him te rieplachtsjen, benammen omdat hy bygelyks gjin telekonsultaasje docht, kinne jo dat krije by elke dokter yn 'e stêd. Oan de oare kant hat de Soarchfersekering net oanjûn oft der in ferienfâldige sykteferlof, lykas dat foar kwetsbere minsken sels bedoeld is, komt.

Hoe lang is de wurkstop jildich?

De wurkstilstand bedoeld foar meiwurkers dy't mei kwetsbere minsken wenje is foar in perioade fan 15