Oan it ein fan dizze kursus kinne jo:

  • Behearskje it brûken fan staveringstekens
  • Begryp de regelmjittigens fan leksikale stavering
  • De regels fan grammatikale stavering tapasse
  • Identifisearje homophone konjugaasje-einings

Beskriuwing

It ûntbrekken fan in goede behearsking fan de stavering kin yn elke skriuwsituaasje, sawol op de universiteit as yn de wurkwrâld, in hinder wêze, sels in echte handikap.

Dizze MOOC sil de meast problematyske basisbegripen oanpakke fan de Frânske stavering, neffens in ynventarisaasje fan de flaters dy't it meast makke wurde troch universitêre studinten. Wy litte dêrom de subtiliteiten dêr't puristen en staveringskampioenen nocht oan fermeitsje mei opsetsin fokusje op de fragen dy't wy ússels op deistige basis stelle.

It is troch werhelling dat wy stavering it bêste yntegrearje! Sa kin de learling syn nivo fan behearsking fan stavering beoardielje en fersterkje troch de protte oefeningen (eigenjen, selstraining of sels revyzje) dy't troch de MOOC oanbean wurde.

Trochgean mei it lêzen fan it artikel op 'e orizjinele side →