It "Professional Transition Project" (PTP) kinne alle meiwurkers te mobilisearjen harren persoanlike training account(CPF) op syn inisjatyf, om in sertifisearjende opliedingsaksje út te fieren om hannels of beroppen te feroarjen.


Tidens it profesjonele oergongsprojekt profiteart de meiwurker fan spesifyk ferlof wêrby't syn wurkkontrakt ophâldt. Syn beleanning wurdt bewarre ûnder bepaalde betingsten. Dit systeem ferfong yndividuele opliedingsferlof (CIF).


Regionale mienskiplike ynterprofessionele kommisjes (CPIR) - Ferienings "Transitions Pro" (ATpro), ek wol Transitions Pro neamd, ûndersiikje oanfragen foar finansjele stipe foar profesjonele oergongsprojekten. Se dekke de opliedingskosten, de beleanning en, as fan tapassing, beskate bykommende kosten yn ferbân mei de oplieding.


Om begeliede te wurden yn syn kar foar omskoling en by it ynfoljen fan syn dossier, kin de meiwurker profitearje fan stipe troch in karriêreûntwikkelingsadviseur (CEP). De CEP ynformearret, begeliedt en helpt de meiwurker om syn projekt te formalisearjen. Hy stelt in finansieringsplan foar.


Oan it ein fan syn oplieding einiget de skorsing fan it kontrakt fan de meiwurker. Hy komt werom nei syn wurk stasjon of

Trochgean mei it lêzen fan it artikel op 'e orizjinele side →

READ  Fersterkjen fan telwurkjen: wat is it wirklike risiko foar wurkjouwers?