Oan it ein fan dizze kursus kinne jo:

  • om de determinanten fan sûnens te identifisearjen, de hefbomen fan publike aksje yn sûnens, sosjale en territoriale ûngelikens yn sûnens en as lêste de grutte problemen yn sûnens hjoed,
  • om de fûnemintele regels te rjochtsjen yn termen fan hygiëne, faksinaasje, sûnens, iten of sels sportive aktiviteit,
  • ken de ynfloed fan libbene, fysike en maatskiplike omjouwings op 'e sûnens fan elk fan ús

Beskriuwing

Wy binne allegear beynfloede troch sûnensproblemen.

Op nasjonaal en lokaal nivo wurdt in protte belied útfierd om mei te gean problemen dy't tagelyk demografysk, epidemyologysk en maatskiplik binne en lit elkenien sa lang mooglik yn goede sûnens libje.

De middels fan aksje binne tige ferskaat, benammen yn termen fan previnsje en sûnensbefoardering.

Luchtkwaliteit, fieding, hygiëne, fysike aktiviteit, arbeidsomstannichheden, sosjale relaasjes, tagong ta kwaliteitssoarch binne allegear faktoaren dy't bydrage oan in goede algemiene steat fan sûnens.

Dizze ferskate tema's sille yn trije dielen oan 'e oarder komme. Wy sille besykje it nasjonale belied te beskriuwen, wylst wy se yllustrearje mei foarbylden op 'e gebieten.

Trochgean mei it lêzen fan it artikel op 'e orizjinele side →

Trochgean mei it lêzen fan it artikel op 'e orizjinele side →

READ  Wiskunde Samling: 1- Oflieding en stúdzje fan funksjes