Komt by it ûntbrekken fan krektens yn de cao de konvinsjonele ûntslachlean oan de VRP?

Twa meiwurkers, dy't de funksjes fan ferkeaper oefenje, wiene om ekonomyske redenen ûntslein as ûnderdiel fan in baanbeskermingsplan (PSE). Se hiene it yndustriële tribunaal yn beslach naam om de jildichheid fan har ûntslach oan te daagjen en betelling te krijen fan ferskate sommen, benammen as ekstra kontraktuele ûntslachlean.

De oanfrege ekstra konvinsjonele ûntslachlean wie dat foarsjoen troch de cao foar reklame en ferlykber. Nettsjinsteande harren status as ferkeaper, fielden de meiwurkers dat se profitearren fan 'e bepalingen fan dizze kollektive oerienkomst, fan tapassing op it bedriuw wêrfoar se wurken.

Mar de earste rjochters hiene rûsd:

oan 'e iene kant dat de VRP-cao binend is foar wurkkontrakten sletten tusken wurkjouwers en ferkeapfertsjintwurdigers, útsein foar geunstigere kontraktuele bepalingen dy't útdruklik jilde foar ferkeapfertsjintwurdigers; oan de oare kant dat de cao foar reklame net foarsjocht yn syn tapaslikens foar fertsjintwurdigers hawwende de status fan ferkeap rep.

Dêrtroch hienen de rjochters fan betinken nommen dat it de cao fan de VRP wie dy't foar de wurkferhâlding jilde.

Se hiene dêrom de meiwurkers ûntslein ...