Is iondúil go n-úsáidtear an tsaoire téarma chun tagairt a dhéanamh do na cúig seachtaine de shaoire íoctha. Ach ní amhlaidh atá i gcónaí, cuimsíonn an téarma céanna roinnt bríonna eile. San alt nua seo ar an ábhar, díreoimid ar aon cheann déag nua cineálacha saoire.

Sna cúpla líne seo a leanas, déanfaimid iarracht go bhfaighidh tú amach saoire atharthachta, saoire do leanaí breoite agus saoire shabóideach ach go háirithe. Tá súil againn go ligfidh ár gcur chuige duit na duilleoga seo go léir agus a rialacha mionsonraithe a fháil amach agus go mbeidh sé seo go léir úsáideach duit.

AN SAOIRELÁITHREÁN AGUS FÁIL AN PHÁISTE

Sa Fhrainc, tá saoire atharthachta agus cúram leanaí liostaithe in ailt L1225-35, L1226-36 agus D1225-8 den Chód Saothair. Cuirtear ar fáil é do gach fostaí, a thagann chun bheith ina n-aithreacha, beag beann ar a ngníomhaíocht ghairmiúil, a sinsearacht, an cineál conartha fostaíochta agus a stádas sóisialta. Is féidir le hoibrithe féinfhostaithe leas a bhaint as saoire den chineál seo freisin. Athraíonn fad na saoire atharthachta agus cúram leanaí de réir líon na mbreitheanna. Maireann sé 11 lá, lena n-áirítear an deireadh seachtaine nuair a bhíonn aon bhreith amháin ann, 18 lá i gcás ilbhreitheanna. Ina theannta sin, is féidir é a dhéanamh tar éis 3 lá dlí na saoire breithe.

Ní féidir saoire 11/18 lá saoire agus cúram leanaí a roinnt.

SAOIRE UM BAINISTÍOCHT

Is saoire saoire uchtála é go bhfuil oibleagáid ar aon fhostóir deontas a thabhairt d’aon fhostaí a uchtaíonn leanbh amháin nó níos mó. Nuair nach gclúdaíonn an conradh fostaíochta cothabháil tuarastail, féadfar an fostaí a ghlac an tsaoire seo a chúiteamh má chomhlíonann sé na coinníollacha seo a leanas:

 • atá cláraithe leis an gcóras slándála sóisialta ar feadh 10 mí ar a laghad
 • gur oibrigh tú ar an meán ar feadh 200 uair an chloig i rith na 3 mhí roimh an uchtáil.

Féadfaidh fad na saoire uchtála maireachtáil:

 • 10 seachtaine do chéad nó dara páiste
 • 18 seachtaine nuair a ghlacann tú le tríú leanbh nó níos mó
 • 22 seachtain nuair is uchtleanúint é agus má tá beirt leanbh cleithiúnacha agat cheana féin.
LÉIGH  Oiliúint fiontraíochta saor in aisce: na buntáistí

De ghnáth tosaíonn sé sa tseachtain roimh ghlacadh an linbh / na leanaí agus is féidir é a chomhcheangal leis an 3 lá de shaoire éigeantach breithe.

Féadfar an tsaoire a roinnt idir an bheirt thuismitheoir, rud a chuirfidh 11 nó 18 lá eile leis má tá roinnt leanaí comhtháite sa bhaile.

 SAOIRE LEANAÍ CLÁR

Is saoire do leanaí breoite saoire a ligeann d’fhostaí a bheith as láthair go sealadach ón obair d’fhonn aire a thabhairt dá leanbh tinn. De réir fhorálacha airteagal L1225-61 den Chód Oibreachais, rialaíonn coinníollacha áirithe an tsaoire seo, lena n-áirítear:

 • ní mór go mbeadh leanbh an fhostaí faoi 16,
 • caithfidh an fostaí a bheith freagrach as an leanbh.

Ar an láimh eile, ní cheadaítear saoire do leanaí de réir sinsearachta an fhostaí ná de réir a phost laistigh den chuideachta. Go hachomair, tá dualgas ar an bhfostóir é a thabhairt d'aon fhostaí de chuid na cuideachta.

Tá fad sa saoire seo chomh maith le bheith gan phá, a athraíonn de réir aoise agus líon leanaí an fhostaí. Maireann sé mar sin:

 • 3 lá do leanbh faoi 16,
 • 5 lá do leanbh faoi bhun 1 bhliain d'aois,
 • 5 lá d'fhostaí a thugann aire do 3 leanbh faoi 16 bliana d'aois.

I gcásanna áirithe, tugann an comhaontú comhchoiteann tréimhse saoire níos faide do leanaí breoite, déanann siad fiosrú.

SAOIRE SAORÁIDEACH           

Is é saoire shabóideach an tsaoire seo a thugann an ceart do gach fostaí a bheith as láthair óna gcuid oibre le linn tréimhse rialáilte, mar áis phearsanta. Ní féidir é a dheonú ach d’fhostaí a bhfuil:

 • 36 mí ar a laghad de shinsearacht laistigh den chuideachta,
 • ar a laghad 6 bliana de ghníomhaíocht ghairmiúil,
 • nach bhfuair leas as saoire oiliúna aonair, saoire chun gnó nó saoire shabóideach a bhunú le linn na 6 bliana roimhe sin laistigh den chuideachta.

Is iondúil go n-athraíonn fad na saoire shabóideach idir uasmhéid 6 agus 11 mí. Ina theannta sin, le linn na tréimhse seo, ní fhaigheann an fostaí aon luach saothair.

 SAOIRE DO BHÁS

Foráiltear leis an gCód Oibreachais, dá airteagal L3142-1, i gcás bás ball de theaghlach an fhostaí ar shaoire shonrach ar a dtugtar saoire bháis. Deonaítear é do gach fostaí gan aon choinníoll sinsearachta. Ina theannta sin, athraíonn fad na saoire méala ag brath ar an mbanna a roinneann an fostaí leis an duine éagtha. Is mar sin atá:

 • 3 lá i gcás bás céile pósta, páirtnéir sibhialta nó páirtí.
 • 3 lá ar bhás na máthar, an athar, na siblíní nó na ndlíthe (athair nó máthair)
 • 5 lá don chás drámatúil a bhaineann le caillteanas linbh.
LÉIGH  Cé atá in ann tairbhe a bhaint as stad oibre a bhaineann le dúnadh scoileanna? Má tá tú i dteideal é, cad é méid agus tréimhse an chúitimh?

Tá comhaontuithe comhchoiteanna áirithe tar éis fad na neamhláithreachtaí a shocraítear de réir dlí a mhéadú. Ba chóir go ndealródh dlí nua an saoire do leanbh marbh go 15 lá.

 SAOIRE UM CHÚRSAÍ TALÚN

Forálann an dlí do gach fostaí le saoire speisialta ar a dtugtar saoire thuismitheora. Tugann an tsaoire seo deis don fhostaí stop a chur le hobair chun aire a thabhairt dá leanbh a chuirfeadh riocht sláinte i láthair a éilíonn cúram sriantach agus láithreacht leanúnach.

Ní thugtar saoire do thuismitheoirí ach d'fhostaithe san earnáil phríobháideach, do státseirbhísigh bhuana, do ghníomhairí neamhbhuan agus d'oiliúnaithe.

I mbeagán focal, ní dheonaítear é ach amháin nuair a bhíonn an leanbh faoi mhíchumas, tinneas tromchúiseach nó má tá timpiste thar a bheith suntasach air. Ar an drochuair, tá sé gan íoc agus 310 lá ar a mhéad.

SAOIRE GAIRM

De réir an dlí 2019-1446 an 24 Nollaig, 2019, tá aon fhostaí i dteideal stop a chur le hobair chun cabhair a thabhairt do dhuine grámhar a mbeadh uathriail thromchúiseach aige nó a bheadh ​​faoi mhíchumas. Níl aon tionchar ag an tsaoire seo, ar a dtugtar saoire cúramóra, ar fhostaíocht an fhostaí.

Chun leas a bhaint as, caithfidh an fostaí 1 bhliain sinsearachta a bheith aige ar an meán laistigh den chuideachta. Ina theannta sin, caithfidh an gaol atá le cúnamh cónaí go buan sa Fhrainc. Dá bhrí sin is céile, deartháir, aintín, col ceathrar, etc. Féadann sé a bheith ina dhuine scothaosta a bhfuil dlúthbhaint aige leis an bhfostaí.

Tá fad na saoire do chúramóirí teoranta do 3 mhí. Mar sin féin, is féidir é a athnuachan.

Tairgeann roinnt comhaontuithe comhchoiteanna coinníollacha níos fabhraí, arís ná déan dearmad a fhiosrú.

 SAOIRE DLÚTHACHTA TEAGHLAIGH

Forálann an dlí d’fhostaithe a bhfuil tinneas grá acu ar dhuine a bhfuil grá acu, saoire speisialta ar a dtugtar saoire dlúthpháirtíochta teaghlaigh. A bhuíochas leis an tsaoire seo, is féidir leis an bhfostaí obair a laghdú go sealadach nó stop a chur leis chun cúram níos fearr a thabhairt do dhuine a bhfuil tionchar mór aige air. Is féidir leis an dara ceann a bheith ina dheartháir, ina dheirfiúr, ina dhearthóir, ina shliocht, srl.

LÉIGH  Cuntas bainc a oscailt d’eachtrannaigh agus neamhchónaitheoirí: gach foirmiúlacht

Is é an tréimhse saoire dlúthpháirtíochta teaghlaigh ná 3 mhí ar a laghad agus 6 mhí ar a mhéid. Ina theannta sin, le linn na tréimhse saoire, is féidir leis an bhfostaí cúiteamh 21 lá (lánaimseartha) nó 42 lá cúitimh (páirtaimseartha) a fháil.

SAOIRE PÓSTA

Foráiltear leis an dlí do gach fostaí laethanta eisceachtúla saoire don phósadh, do PACS nó do phósadh duine dá leanaí. Ina theannta sin, de réir théarmaí airteagail L3142-1 agus de réir an Chóid Saothair, tá sé de dhualgas ar aon fhostóir pósadh íoctha nó saoire PACS a dheonú d’fhostaithe a iarrann é. Ina theannta sin, is féidir leis an bhfostaí leas a bhaint as cibé an bhfuil sé ar CDD, CDI, intéirneacht nó obair shealadach.

Go hachomair, nuair a phósann fostaí PACS nó nuair a chríochnaíonn sé é, baineann sé leas as saoire 4 lá. I gcás pósta a linbh, tá an fostaí i dteideal 1 lá saor.

SAOR IN AISCE LE hAGHAIDH TALÚN

Is cineál eile saoire é saoire do thuismitheoirí lánaimseartha a thugtar don fhostaí nuair a ghlactar nó nuair a ghlactar leanbh. Deonaítear é d'aon fhostaí ag a bhfuil 1 bhliain sinsearachta sa chuideachta ar an meán. Déantar an tsinsearacht seo a mheas de ghnáth de réir dháta breithe an linbh nó de réir mar a thagann sé isteach i dteach an linbh uchtaithe.

Saoire lánaimseartha do thuismitheoirí ar feadh uasmhéid de bhliain, in-athnuaite faoi choinníollacha áirithe. Ar an taobh eile, má tá timpiste nó míbhuntáiste trom ag an leanbh, is féidir an tsaoire a fhadú ar feadh bliana eile. Mar sin féin, tá saoire lánaimseartha do thuismitheoirí gan íoc.

SAOIRE A DHÉANAMH CHUN MÍNIÚ POLAITIÚIL ÁITIÚIL A FHEIDHMIÚ

Forálann an dlí d'aon fhostaí a fheidhmíonn sainordú polaitiúil áitiúil leas a bhaint as údaruithe agus creidmheasanna uair. Dá bhrí sin, tugann an tsaoire chun sainordú polaitiúil áitiúil a fheidhmiú deis don fhostaí a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh de réir a shainordaithe (tofa réigiúnach, bardasach nó rannach).

Ba chóir a thabhairt faoi deara, i measc rudaí eile, nach sainítear ré na neamhláithreachtaí sin roimh ré. Ina theannta sin, tá dualgas ar gach fostóir an t-am is gá a thabhairt d'aon fhostaí tofa chun a shainordú a fheidhmiú i gceart.