Gabhann comme-un-pro.fr air féin an suíomh Gréasáin seo a choinneáil suas chun dáta in am. Má bhíonn fadhb nó sonraí as dáta agat, áfach, bheimis buíoch díot dá gcuirfeá in iúl dúinn. Tabhair le fios cén áit ar léigh tú an fhaisnéis mhícheart ar an suíomh Gréasáin. Féachfaimid isteach air seo a luaithe is féidir. Seol do fhreagra le do thoil chuig: rf.orp-nu-emmoc@ecnarf.sulliuqnart.

Nílimid freagrach as caillteanais a eascraíonn as míchruinneas nó easnaimh, ná as caillteanais a eascraíonn as fadhbanna a chruthaíonn scaipeadh faisnéise ar an Idirlíon nó a bhaineann go bunúsach léi, amhail cur isteach nó cur isteach. Agus foirmeacha gréasáin á n-úsáid againn, déanaimid gach iarracht líon na réimsí éigeantacha a choinneáil chomh híseal agus is féidir. Maidir le haon chaillteanas a fhulaingítear mar thoradh ar úsáid sonraí, comhairle nó smaointe a sholáthraíonn comme-un-pro.fr tríd an suíomh Gréasáin seo, ní ghlacann comme-un-pro.fr aon fhreagracht.

Tá úsáid an tsuímh Ghréasáin agus a chomhpháirteanna go léir (lena n-áirítear fóraim) faoi réir an Téarmaí Úsáide. Ní bhaineann úsáid ach an láithreáin ghréasáin seo le heolas agus glacadh leis na coinníollacha úsáide seo.

Déileálfar le freagraí agus iarratais ar fhaisnéis phearsanta a chuirtear isteach trí ríomhphost nó a úsáideann foirm gréasáin ar an mbealach céanna le litreacha. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat a bheith ag súil le freagra uainn laistigh de mhí ar a dhéanaí. I gcás iarratais chasta, cuirfimid ar an eolas tú laistigh de mhí má theastaíonn 3 mhí ar a mhéad uainn.

Ní úsáidfear aon sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn mar chuid de do fhreagra nó d’iarraidh ar fhaisnéis ach de réir ár ráitis phríobháideachta.

Laghdaíonn comme-un-pro.fr an fhreagracht go léir as ábhar suíomhanna Gréasáin a ndéantar hipearnasc nó tagairt eile dóibh. Tá táirgí nó seirbhísí a thairgeann tríú páirtithe faoi réir théarmaí agus choinníollacha infheidhmithe na dtríú páirtithe sin.

Is le comme-un-pro.fr gach ceart maoine intleachtúla atá in ábhar an láithreáin ghréasáin seo.

Toirmisctear cóipeáil, dáileadh agus aon úsáid eile a bhaint as na doiciméid seo gan údarú i scríbhinn ó comme-un-pro.fr, ach amháin má leagtar síos agus a mhéid a leagtar síos le rialacháin éigeantacha (amhail an ceart chun luachan a lua), ach amháin comhartha contrártha den ábhar.

Má tá aon cheist agat nó aon saincheisteanna inrochtaineachta láithreáin, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.