Para contratos fixos: cando o salario medio dos últimos doce meses sexa inferior ou igual a dous SMIC, mantense a retribución do traballador. En caso contrario, representa o 90% do seu salario o primeiro ano, e o 60% despois do primeiro ano se o curso de formación é superior a un ano ou 1200 horas;

Para os contratos de duración determinada: a súa retribución calcúlase sobre a media dos últimos catro meses, nas mesmas condicións que para os contratos indefinidos;

Para os traballadores temporais: a súa retribución calcúlase sobre a media das últimas 600 horas de misión realizadas por conta da empresa;

Para os traballadores intermitentes: o salario de referencia calcúlase de forma específica, pero as condicións de mantemento da retribución son as mesmas que para os contratos indefinidos.