Un certificado de cualificación profesional (CQP) permite ter recoñecidas as competencias e coñecementos necesarios para o exercicio dunha profesión. Un CQP é creado e expedido por unha ou varias comisións paritarias de emprego (CPNE) nacionais do sector profesional.

A existencia legal do CQP está suxeita á súa transmisión a Francia das competencias.

Os CQP poden ter distintos métodos de recoñecemento legal:

  • Os CQP que se transmitiron a Francia Competencias encargadas da certificación profesional: estes CQP só están recoñecidos nas empresas da rama ou ramas afectadas.
  • CQP inscritas no directorio nacional de certificacións profesionais (RNCP) mencionado no artigo L. 6113-6 do Código do Traballo, a petición da/s comisión/s nacional/s mixta/s de emprego que as crease, logo de asentimento da comisión de competencias francesa competente. de certificación profesional.

Os titulares destes CQP poderán reclamalos ante empresas de sucursais distintas á ou oficinas portadoras do CQP.

Do 1er xaneiro de 2019, inscrición no directorio nacional de certificacións profesionais CQP, segundo o novo procedemento previsto pola lei do 5 de setembro de 2018, permite a atribución ao titular do CQP dun nivel de cualificación, como os diplomas e títulos para fins profesionais inscritos neste mesmo directorio.

  • Os CQP inscritos no directorio específico mencionado no artigo L. 6113-6 do Código do Traballo.

Só poden optar á conta de formación persoal as accións formativas sancionadas por CQP que estivesen inscritas no RNCP ou no directorio específico.

Lea  Coñece como funciona Pinterest e como sacarlle proveito.
PARA NOTAR
O CQPI, creado por polo menos dúas ramas, valida as competencias profesionais comúns a actividades profesionais idénticas ou similares. Fomenta así a mobilidade e a multidisciplinariedade dos empregados.

Como outras certificacións profesionais, cada CQP ou CQPI baséase en:

  • un marco de referencia de actividades no que se describan as situacións laborais e as actividades desenvolvidas, as profesións ou postos de traballo aos que se dirixe;
  • un marco de competencias que identifique as competencias e coñecementos, incluídos os transversais, que del resultan;
  • un sistema de referencia de avaliación que defina os criterios e métodos de avaliación dos coñecementos adquiridos (este sistema de referencia inclúe, polo tanto, a descrición das probas de avaliación).

 

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →