Convenios colectivos: unha bonificación anual suxeita á presenza do persoal

Un traballador interpelara os xuíces do Xulgado do Traballo tras o seu despedimento por falta grave o 11 de decembro de 2012. Impugna o seu despedimento e tamén solicitou o pagamento dunha gratificación anual prevista no convenio colectivo de aplicación.

No primeiro punto, gañara en parte o seu caso. En efecto, os primeiros xuíces consideraran que os feitos alegados á empregada non constituían falta grave, senón unha causa real e grave de despedimento. Por iso, condenaran ao empresario a aboarlle as cantidades das que o traballador quedara privado pola cualificación de falta grave: unha paga atrasada polo período de despedimento, así como cantidades en concepto de indemnización por preaviso e indemnización por despedimento.

No segundo punto, os xuíces rexeitaran a solicitude do empregado por considerar que esta non reunía as condicións para a obtención da bonificación. Así o preveía o convenio colectivo para o comercio polo miúdo e por xunto predominantemente de alimentos (art. 3.6)…

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Teño dereito a reducir o número de días de permiso retribuído adquiridos por mor das horas non traballadas no marco da actividade parcial?