આંશિક પ્રવૃત્તિ: પેઇડ રજા સંપાદન

જ્યારે કંપનીને તેની પ્રવૃત્તિ ઘટાડવા અથવા અસ્થાયી ધોરણે સ્થગિત કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે ત્યારે આંશિક પ્રવૃત્તિ સેટ કરવામાં આવે છે. કલાકો કામ ન કર્યા હોવા છતાં તંત્ર કર્મચારીઓને વળતર આપવાનું શક્ય બનાવે છે.

નોંધ કરો કે જ્યારે કર્મચારીઓને આંશિક પ્રવૃત્તિમાં રાખવામાં આવે છે ત્યારે પેઇડ રજાના સંપાદન માટે કાર્યકારી સમય તરીકે અસરકારક ગણવામાં આવે છે. આમ, બધા બિન-કાર્યકારી કલાકો હસ્તગત થયેલ ચૂકવણીની રજાના દિવસોની ગણતરી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે (લેબર કોડ, આર્ટ. આર. 5122-11).

બિન, તમે આંશિક પ્રવૃત્તિને કારણે કર્મચારી દ્વારા હસ્તગત કરેલ ચૂકવણી કરેલ રજાઓની સંખ્યાને ઘટાડી શકતા નથી.

જ્યારે આંશિક પ્રવૃત્તિમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યારે કર્મચારી સમયગાળાને કારણે વેતનનાં વેતનનાં દિવસો ગુમાવતો નથી.

આંશિક પ્રવૃત્તિ: આરટીટી દિવસોનું સંપાદન

આરટીટીના દિવસોના સંપાદનને લઈને પણ સવાલ ઉભા થઈ શકે છે. આંશિક પ્રવૃત્તિના સમયગાળાને કારણે તમે આરટીટી દિવસની સંખ્યા ઘટાડી શકો છો? જવાબ ચૂકવણી વેકેશનના દિવસો પ્રાપ્ત કરવા જેટલું સરળ નથી.

ખરેખર, તે કામ કરવાનો સમય ઘટાડવા માટેના તમારા સામૂહિક કરાર પર આધારિત છે. જવાબ અલગ હશે જો આરટીટીની સંપાદન

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  એક સાઇટ બનાવો અને પોડિયા સાથે તમારી તાલીમ sellનલાઇન વેચો