વ્યવસાયિક સમાનતા અનુક્રમણિકા: એક જવાબદારી જે દર વર્ષે આવે છે અને તે વિસ્તરે છે

જો તમારી કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 50 કર્મચારી છે, તો તમારે સૂચકાંકો સામે મહિલાઓ અને પુરુષો વચ્ચેના વેતન અંતરને માપવાની જરૂર છે.
એક જવાબદારી જે નવું નથી - કારણ કે તમારે પાછલા વર્ષે તે કરવાનું હતું - પરંતુ જે દર વર્ષે પાછું આવે છે.

તમારા કર્મચારીઓના આધારે 4 અથવા 5 સૂચકાંકોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. સૂચકાંકોની ગણતરી માટેની પદ્ધતિઓ પરિશિષ્ટ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે:

 

તમારી કંપની સૂચકાંકો પર જેટલું વધારે પ્રભાવ પાડે છે, તે વધારે પોઇન્ટ મેળવે છે, મહત્તમ સંખ્યા 100 છે. એ જાણીને કે જો મેળવેલા પરિણામોનું સ્તર 75 પોઇન્ટથી ઓછું હોય, તો તેને સુધારણાત્મક પગલાં અમલમાં મૂકવા જરૂરી છે અને જો તેથી પગારમાં કેચ અપ 3 વર્ષ.

ગણતરી થઈ જાય પછી, તમારે તે પછી:

તમારી વેબસાઇટ પર પરિણામ સ્તર (“અનુક્રમણિકા”) પ્રકાશિત કરો જો ત્યાં કોઈ છે અથવા, તેમાં નિષ્ફળ થાય છે, તો તેને તમારા કર્મચારીઓના ધ્યાન પર લાવો; અને મજૂર નિરીક્ષક તેમજ તમારી સામાજિક અને આર્થિક સમિતિને તેનો સંપર્ક કરો.

જો તમે 250 થી વધુ લોકોને રોજગારી આપો છો તો તમારા પરિણામો પણ આવશે

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ, ચપળતા અને સ્ક્રમની રજૂઆત