અમારા લેખની મદદ કરવા માટે તમને માહિતી માટે વિનંતીનો જવાબ આપવા માટે એક ઇમેઇલ લખો સહકાર્યકરો પાસેથીઅહીં સુપરવાઇઝર પાસેથી માહિતી માટે વિનંતીનો જવાબ આપવા માટે એક લેખ છે.

તેના સુપરવાઇઝર પાસેથી માહિતી માટે વિનંતી કરવા માટે કેટલીક ટીપ્સ

તમારા સુપરવાઇઝરને સંબોધિત ઇમેઇલની સામગ્રી તે જ હશે જે તમે કોઈ સાથીદારને મોકલી શકશો, ફક્ત સ્વર બદલાશે. માહિતી માટેની વિનંતીનો વિષય ગમે તે હોય, તેથી તમારા ઇમેઇલમાં શામેલ હોવું આવશ્યક છે:

  • વિનંતીની યાદ
  • જવાબના સૌથી ચોક્કસ ઘટકો શક્ય છે, અથવા જો જરૂરી હોય તો તે સૂચન કરે છે જે તમારા કરતા વધુ સારી રીતે સહાય કરી શકે છે
  • સજા કે જે સૂચવે છે કે તમે તેના નિકાલમાં છો.

સુપરવાઇઝર પાસેથી માહિતી માટે વિનંતીને જવાબ આપવા માટે ટેમ્પલેટ ઇમેઇલ

સુપરવાઇઝરને યોગ્ય રીતે જવાબ આપવા માટે અહીં ઇમેઇલ નમૂનો છે જે તમને માહિતી માટે પૂછે છે.

વિષય: પ્રોજેક્ટ X વિશેની માહિતી માટેની વિનંતી

સર / મેડમ,

પ્રોજેક્ટ એક્સ વિશેની તમારી વિનંતીને અનુસરતા હું તમારી પાસે પાછો આવ્યો છું કે જેનો હું ભાગ હતો. કૃપા કરીને પ્રોજેક્ટની કિક-ઑફ મીટિંગની મિનિટો અને પ્રોજેક્ટની ક્લોઝિંગ રિપોર્ટ જોડો. હું માસિક લક્ષ્યાંક પણ બંધ કરું છું જે તમને સંબંધિત સમયગાળા દરમિયાન પ્રોજેક્ટની પ્રગતિનો ખ્યાલ આપશે.

હું આ ઇમેઇલની કૉપિમાં [સહયોગીનું નામ] મૂકવાની મંજૂરી આપું છું. તે ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ સંકળાયેલ છે અને પ્રોજેક્ટના બધા વધુ કાર્યકારી પાસાઓ વિશે તમને વધુ સારી રીતે જાણ કરવા સક્ષમ બનશે.

હું તમારી આગળ કોઈ વધુ માહિતી માટે રહીશ,

આપની,

[હસ્તાક્ષર] "

READ  રિપોર્ટ: સફળ થવા માટે જાણવા માટે 4 આવશ્યક પોઇંટ્સ