આ MOOC માઇક્રો-એન્ટરપ્રાઇઝની સ્થાપનામાં રસ ધરાવનાર કોઈપણ માટે છે.

તે સૂક્ષ્મ-ઉદ્યોગોની રચના માટેની શરતો, સૂક્ષ્મ સાહસિકોના અધિકારો અને જવાબદારીઓ તેમજ બાદમાં દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનારી ઔપચારિકતાઓને સમજવાનું શક્ય બનાવશે.

બંધારણમાં

આ MOOCમાં ત્રણ સત્રો છે અને તે ત્રણ અઠવાડિયામાં ચાલશે.

દરેક સત્ર સમાવે છે:

- આકૃતિઓ સાથે સચિત્ર લગભગ 15 મિનિટનો વિડિયો;

- સફળ ફોલો-અપનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની મંજૂરી આપતી ક્વિઝ.