તમારા એમ્પ્લોયરને જાણ કરવી અને સંમત થવું આવશ્યક છે

તમે ખુરશી પરથી પડી શકો છો, પરંતુ તે આ રીતે છે: તમે પ્રથમ મેળવ્યા વિના તમારા કાર્યસ્થળ પર એપેરિટિફ ગોઠવવાનું નક્કી કરી શકતા નથી. તમારા એમ્પ્લોયર પાસેથી અધિકૃતતા.

કાર્યસ્થળ, સિદ્ધાંતમાં, તે તે છે જે વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિના સમય માટે સમર્પિત છે. પરિણામે, કામકાજના સમય દરમિયાન અથવા બહારના સાથીદારો વચ્ચે, પીણાં, આલ્કોહોલિક અથવા નહીં સાથેના એક એપિરેટિફ, વ્યાવસાયિક પરિસરમાં રાખી શકાતા નથી. ફક્ત એમ્પ્લોયરની કરાર સાથે.

આ તમારી વિનંતીના ખાસ કારણો, તમે મળવા માંગતા હો તે સમય (મોડી સવારે, સાંજ, બપોરે) અને સેવાની વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિ પરના પરિણામોનું મૂલ્યાંકન કરશે. આ ઉત્સવના સમય દરમિયાન બંધ કરો ...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  કામ પર ચપળ: ચપળ વપરાશકર્તા વાર્તાઓ સાથે આયોજન