કાયમી કરાર માટે: જ્યારે છેલ્લા બાર મહિનાનો સરેરાશ પગાર બે SMIC કરતાં ઓછો અથવા તેની બરાબર હોય, ત્યારે કર્મચારીનું મહેનતાણું જાળવવામાં આવે છે. નહિંતર, તે તેના પ્રથમ વર્ષનો 90% પગાર દર્શાવે છે, અને જો તાલીમ અભ્યાસક્રમ એક વર્ષથી વધુ અથવા 60 કલાકનો હોય તો પ્રથમ વર્ષ પછી 1200%;

ફિક્સ્ડ-ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ્સ માટે: તેના મહેનતાણાની ગણતરી છેલ્લા ચાર મહિનાની સરેરાશ પર, કાયમી કરારની સમાન શરતો હેઠળ કરવામાં આવે છે;

કામચલાઉ કર્મચારીઓ માટે: તેમના મહેનતાણાની ગણતરી કંપની વતી કરવામાં આવેલા મિશનના છેલ્લા 600 કલાકની સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે છે;

તૂટક તૂટક કામદારો માટે: સંદર્ભ પગારની ગણતરી ચોક્કસ રીતે કરવામાં આવે છે, પરંતુ મહેનતાણું જાળવવા માટેની શરતો કાયમી કરાર માટે સમાન છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  વ્યવસાયી ચિકિત્સકની ભલામણ પર ટેલિકિંગ: તમારે પાલન કરવું પડશે?