આ છે કંપની કે જેમાં કર્મચારી નિરીક્ષિત પરીક્ષણ કરે છે જે અકસ્માતનો અહેવાલ લખે છે.
કંપની ઘોષણા પર "વ્યવસાયિક તાલીમ તાલીમાર્થી" ની સ્થિતિ અને જોખમ કોડ 85.3HA નો ઉલ્લેખ કરે છે. આ મુસાફરી અકસ્માતોને પણ લાગુ પડે છે.