કાર્યસ્થળમાં તાલીમ આજે તકનીકી અને વર્તન બંને જ્ knowledgeાનના પ્રાપ્તિને izesપચારિક બનાવે છે, જે આજ સુધી અનૌપચારિક રીતે હાથ ધરવામાં આવી હતી.