"ઉબેરીકરણ" ની ઘટના ઘણા આર્થિક ક્ષેત્રોને અસર કરે છે. ડ્રાઇવિંગ શિક્ષણ તે અપવાદ નથી. તે કહેવું આવશ્યક છે કે ધારાસભ્યએ તેને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સનું લોકશાહીકરણ કરવાના ઉદ્દેશ્યના નામ પર પ્રોત્સાહન આપ્યું. "મેક્રોન કાયદો" તરીકે ઓળખાતા વિકાસ, પ્રવૃત્તિ અને આર્થિક તકોની સમાનતા (આર્ટસ. 2015 થી 990) માટે ઓગસ્ટ 6, 2015 ના કાયદા n ° 28-30 માટે, આ લોકશાહીકરણને ઉદારીકરણ દ્વારા પસાર થવું પડ્યું ડ્રાઇવિંગ સૂચના. આ હેતુ માટે, આ કાયદામાં સમાવિષ્ટ કેટલાક પગલાઓ વિદ્યાર્થીઓ અને ડ્રાઇવિંગ શાળાઓ વચ્ચેના સંબંધોને આધુનિક બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, ખાસ કરીને બાદમાં ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં કરાર પૂરા થવાની સંભાવના રજૂ કરીને, જેની પૂર્ણાહુતિ પૂર્ણ થાય તે વિષય છે. જગ્યા અથવા શિક્ષક દ્વારા શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીનું મૂલ્યાંકન. આ કાયદાના આધારે, ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ પ્લેટફોર્મ સ્વૈચ્છિક હોવાનું માનવામાં આવતા આચરણના સ્વતંત્ર શિક્ષકો (સામાન્ય રીતે માઇક્રો-ઉદ્યોગસાહસિક શાસન હેઠળ તેમની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરે છે) સાથે જોડાણ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે મફત ઉમેદવારોની ઓફર કરતા દેખાયા છે, પરંતુ ખરેખર વિદ્યાર્થીને ભણતરનું વાહન ભાડે આપવું, પ્લેટફોર્મ પર એકત્રિત કમિશન દ્વારા મહેનતાણું ભરવું

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  ભાવનાપ્રધાન સંબંધ કે જે કામ પર ખરાબ રીતે સમાપ્ત થાય છે: બરતરફીનું કારણ?