Thaum cov neeg ua haujlwm se tsis muab tus nqi rau koj raws li ib feem ntawm cov se txiav tawm, rau qee tus neeg ua haujlwm, yuav tsum siv tus nqi nruab nrab. Tus nqi no, uas yog nyob ntawm koj los txiav txim, yog teeb tsa siv cov phiaj xwm pib. Cov kab sib chaws no muaj nuj nqis los ntawm txoj cai lij choj nyiaj txiag xyoo 2021.

Kev txiav se: cov kev txiav tus nqi

Raws li yog ib feem ntawm kev txiav se, cov neeg ua haujlwm se muab rau koj nrog tus nqi txiav rau txhua tus neeg ua haujlwm.

Muaj ob peb txoj hauv kev los txiav txim tus nqi levy no:

  • tus nqi se lossis cov cai lij choj los xam rau tsev neeg them se raws cov neeg ua hauj lwm cov se se tshiab;
  • Tus kheej cov lej uas yog ib qho kev xaiv rau cov khub niam txiv sib yuav lossis sib txuas los ntawm PACS. Tus nqi no tau teeb tsa rau txhua tus txij nkawm raws li lawv cov nyiaj khwv tau los. Cov nyiaj tau los ib txwm ntawm tsev neeg them se tseem yuav raug rau cov nqi se hauv tsev neeg ...