Ce qhia ua pub dawb video piav qhia hauv qab txhua yam vim li cas qee zaum nws xav tau khov ib lub cell thaum lub sij hawm xam thiab yuav ua li cas thiaj ua rau nws Microsoft Excel.

Koj tseem yuav pom ib qho ua kom yuam kev mus luam ib tug qauv, rau npe lub cell kom khov nws (thiab yog li zam rau nyiaj daus las) thiab a nce kev xaiv feem ntau pab tau.

no tso video dawb yog ib feem ntawm cov hoob kawm tiav “Excel: Mastering the Basics – Exercises and Answers”.
Cov lus yooj yooj yim, hais tau meej nkag mus tau rau txhua tus neeg.
Kuv nyob hauv lub mutual aid lounge los teb cov lus nug uas koj muaj txog qhov kev kawm no.