Kev ua haujlwm ntawm kev pom zoo los ntawm tus kws kho mob txoj haujlwm: koj puas yuav tsum ua raws li?

Ib tsab ntawv tuaj ntawm cov tshuaj kws khomob xav kom muaj kev xa xov mus rau ib tus neeg ua haujlwm txog thaum muaj thoob qhov kabmob loj Covidien-19 los xaus lawm. Kuv puas yuav tsum tau teb qhov zoo thiab teeb tsa kev ua haujlwm deb? Kuv muaj kev xaiv zoo li cas thaum ntsib cov lus pom zoo kho mob no?

Cov tshuaj tiv thaiv kev ua haujlwm: kev tiv thaiv cov neeg ua haujlwm

Paub tias cov tus kws kho mob ua haujlwm Tej zaum, thaum nws pom tau tias nws tsim nyog thiab tsim nyog los ntawm kev txiav txim siab txog qhov tshwj xeeb ntawm lub hnub nyoog lossis lub cev thiab lub siab lub ntsws ntawm tus neeg ua haujlwm, thov sau ntawv:

  • kev ntsuas tus kheej rau kev ua kom haum, hloov kho lossis hloov chaw ua haujlwm;
  • kev npaj lub sijhawm ua haujlwm (Txoj Cai Ua Haujlwm, daim duab. 4624-3).

Yog li no, tus kws kho mob ib leeg tuaj yeem pom zoo kom lub installation ntawm lub kev tham xov tooj rau ib tus neeg ua haujlwm kom txog thaum muaj kev noj qab haus huv cuam tshuam txog Covid-19 tau zoo dua.

ib qho tseem ceeb
Raws li lub teb chaws tus txheej txheem kom ntseeg tau tias kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua haujlwm hauv chaw ua haujlwm ntsib Txoj Kev Tiv Thaiv Covid-19, kev hais rov qab rau kev sib tham yuav tsum yog txoj cai rau txhua yam haujlwm uas tso cai. Lub sijhawm ua haujlwm sib tham tau nce txog 100% rau cov neeg ua haujlwm uas tuaj yeem ua tau txhua yam lawv txoj haujlwm nyob deb.