Txawm li cas los xij tsis muaj dab tsi hloov rau cov tuam txhab! 

Tseeb tiag, cov hau kev ntawm kev muab nyiaj rau cov kev kawm ua haujlwm tom qab los ntawm cov neeg ua haujlwm hauv ib feem kev ua haujlwm yuav tsis hloov! OCAPIAT tau txiav txim siab los sib sau lwm cov kev pab ntxiv kom koj tau txais txiaj ntsig 100% kev pab them tus nqi kawm ntawv thiab kom tau txais kev txhawb nqa nyob rau lub sijhawm nyuaj no.

Cov cai no siv rau txhua qhov FNE-Kev cob qhia cov ntaub ntawv xa mus rau koj tus kws pab cuam OCAPIAT hauv thaj tsam thaum Lub Kaum Ib Hlis 02 txog Kaum Ob Hlis 31, 2020.

Nws tau qhia txog tias qhov kev cob qhia cov yeeb yam yuav tsum tsis tu ncua xaus ua ntej Lub Rau Hli 30, 2021 ntawm qhov tseeb ...