Anplwaye a voye patwon li yon demann konje nan kad yon PTP nan dènye 120 jou anvan yo kòmanse aksyon fòmasyon an lè li enplike yon entèripsyon kontinyèl nan travay nan omwen sis mwa. Sinon, demann sa a dwe voye pa pita pase 60 jou anvan kòmansman aksyon fòmasyon an.

Anplwayè a pa ka refize benefis konje yo mande a sèlman nan ka anplwaye a pa respekte kondisyon yo mansyone pi wo a. Sepandan, yon ranvwa nan konje a ka enpoze nan evènman an nan konsekans prejidis pou pwodiksyon an ak operasyon nan konpayi an, oswa si pwopòsyon de anplwaye ansanm absan nan konje sa a reprezante plis pase 2% nan mendèv total nan etablisman an.

Nan kontèks sa a, dire konje tranzisyon pwofesyonèl la, ki asimile ak yon peryòd travay, pa ka redui nan dire konje anyèl la. Li se pran an kont nan kalkil la nan ansyènte nan anplwaye a nan konpayi an.

Anplwaye a gen obligasyon prezans nan kad fòmasyon li. Li bay patwon li prèv prezans. Yon anplwaye ki, san rezon