Jijman an sipèvize vize anplwaye yo, ki gen ladan espansyon andikap yo nan travay, ki gen ladan apranti, travayè tanporè ak fòmasyon pwofesyonèl.
Li ta dwe remake ke jijman an sipèvize tou ouvè a anplwaye ki te retounen nan travay a tan pasyèl pou rezon terapetik oswa nan travay adapte oswa a tan pasyèl.