Lè w kominike ak yon moun aloral oswa alekri, li enpòtan pou w metrize atizay ekspresyon an. Vrèmanvre, move kominikasyon ka mennen nan malantandi ak konfli ki pa nesesè, alòske yon bon kominikasyon ka ede moun konprann youn lòt. Nan atik sa a, nou pral ba ou konsèy pou amelyore kominikasyon ekri ak oral ou pou w ka kominike pi byen ak lòt moun.

Amelyore kominikasyon ekri ou

Moun yo itilize kominikasyon ekri pou kominike atravè imèl, lèt, ak mesaj tèks. Pou amelyore kominikasyon ekri ou, ou bezwen klè ak kout. Sèvi ak vokabilè senp epi egzak. Eseye evite fraz vag ak move òtograf. Si w ap ekri yon imèl, reflechi byen sou sa ou vle di anvan ou voye l. Pran tan pou korije mesaj ou a pou asire w ke li klè ak konprann.

Amelyore kominikasyon oral

Lè w ap pale ak yon moun, li enpòtan pou w respekte l e pou w koute. Koute ak anpil atansyon sa lòt moun nan di epi reflechi anvan ou reponn. Li enpòtan tou pou sèvi ak bon mo yo ak atikile byen. Si w pa anlè pa atè, eseye pran gwo souf epi pran yon poz anvan w reponn. Sa ap ede ou kalme epi reflechi byen klè.

Amelyore kominikasyon sou entènèt ou an

Kominikasyon sou entènèt ap vin pi plis e li kapab yon bon fason pou kominike ak lòt moun. Sepandan, li enpòtan sonje ke moun pa ka wè ekspresyon vizaj ou oswa tande ton vwa ou, kidonk fè atansyon ak mo ou itilize yo. Sèvi ak menm bon sans ak respè ou ta itilize lè w ap kominike aloral oswa alekri.

READ  Fòmil politès nan fen imèl la nan yon kontèks espesifik

konklizyon

Kominikasyon esansyèl pou konprann lòt moun epi pou yo konprann. Amelyore kominikasyon ekri ak oral ou se youn nan fason ki pi efikas pou asire w ke ou konprann epi ou konprann lòt moun. Si w suiv konsèy ki anwo yo, w ap byen ekipe pou w kominike pi byen ak lòt moun.