Konpetans kominikasyon ekri ak oral yo esansyèl pou siksè nan lavi pwofesyonèl. Sepandan, li komen pou wè moun ki gen difikilte pou kominike lide yo ak opinyon yo byen klè ak efikas. Erezman, li posib pou amelyore konpetans kominikasyon ekri ak oral ou lè w aplike kèk prensip senp. Nan atik sa a, nou pral gade nan fason yo nan ki moun ka amelyore nan kapasite yo nan kominikasyon ekri ak oral.

Konprann enpòtans kominikasyon

Premye etap la pou amelyore konpetans kominikasyon ekri ak oral ou se konprann enpòtans kominikasyon. Li esansyèl pou w konprann ke kominikasyon se baz nenpòt relasyon, ki gen ladan sa ki genyen ant kòlèg, anplwayè ak kliyan. Kidonk, li enpòtan pou w pran tan pou w byen konprann sa lòt moun ap di e pou w pale byen klè lè sa nesesè.

Koute epi pale

Yon lòt fason pou amelyore ladrès kominikasyon ekri ak pale se koute ak pale. Tande se yon konpetans trè enpòtan paske li pèmèt ou konprann sa lòt moun ap di ak fòmile repons apwopriye. Menm jan an tou, pale klè ak assertivement esansyèl tou pou kominike efektivman. Moun yo dwe aprann eksprime panse yo epi eksprime tèt yo byen klè lè y ap pale ak lòt moun.

Itilizasyon ekriti

Anplis amelyore konpetans kominikasyon oral yon moun, li enpòtan tou pou amelyore ladrès kominikasyon ekri. Sa a ka fè lè w pran tan pou w reflechi sou sa w vle di epi eseye sèvi ak fraz ki klè ak kout. Li enpòtan tou pou w sèvi ak vokabilè apwopriye epi byen òganize tèks la pou mesaj la klè epi konprann.

READ  Rapò sou aktivite a, zouti esansyèl pou pibliye travay ou.

konklizyon

Kominikasyon ekri ak oral esansyèl pou siksè nan lavi pwofesyonèl. Moun yo ka amelyore ladrès kominikasyon ekri ak oral yo lè yo pran tan pou yo konprann enpòtans kominikasyon, koute ak pale byen klè, epi itilize teknik ekri apwopriye. Lè yo aplike prensip sa yo ak pratike regilyèman, moun yo ka amelyore ladrès kominikasyon ekri ak oral yo epi reyalize siksè nan relasyon pwofesyonèl yo.