Depi nan kòmansman aparans viris la, yo te mete egzansyon nan kondisyon kalifikasyon yo pou benefis benefis chak jou sekirite sosyal ak konpansasyon patwon anplis. Peryòd datant lan te sispann tou.

Kidonk, apati 1ye fevriye 2020, anplwaye ki te ekspoze a Covid-19 ki te sibi yon mezi izolasyon, degèpisman oswa rete lakay yo akòz an patikilye nan kontak ak yon moun ki malad ak Coronavirus oswa apre yo te rete nan yon zòn ki afekte nan yon epidemi. konsantre, benefisye de alokasyon sekirite sosyal chak jou san yo pa oblije ranpli kondisyon ki gen rapò ak dire minimòm aktivite a oswa peryòd kontribisyon minimòm. Sa vle di, travay omwen 150 èdtan sou yon peryòd de 3 mwa kalandriye (oswa 90 jou) oswa kontribiye sou yon salè ki egal a 1015 fwa kantite salè minimòm èdtan an pandan 6 mwa kalandriye yo anvan arè a. Peryòd datant 3 jou a te sispann tou.

Sa a te rejim imilyan sibi modifikasyon nan tout 2020, an patikilye konsènan konpansasyon an patwon adisyonèl.

Aparèy eksepsyonèl sa a te fini 31 desanm 2020. Men, nou te konnen ke li ta pwolonje. Yon dekrè, pibliye sou 9 janvye ...