Kontra aprantisaj: vyolasyon kontra

Kontra a aprantisaj se yon kontra travay kote ou, kòm yon patwon, antreprann bay apranti a ak fòmasyon pwofesyonèl, an pati bay nan konpayi an ak an pati nan yon sant fòmasyon aprantisaj (CFA) oswa seksyon aprantisaj.

Revokasyon an nan kontra a aprantisaj, pandan 45 premye jou yo, youn apre lòt oswa pa, nan fòmasyon pratik nan yon konpayi te pote soti nan apranti a, ka lib entèvni.

Apre peryòd sa a nan 45 premye jou yo, mete fen nan kontra a ka fèt sèlman ak yon akò ekri ki te siyen pa tou de pati yo (Kòd Travay, atizay L. 2-6222).

Nan absans akò, yo ka inisye yon pwosedi lekòl lage pi:

nan ka fòs majeure; nan ka yon move konduit grav pa apranti a; nan ka lanmò yon anplwayè mèt aprantisaj nan kad yon biznis yon sèl moun; oswa akòz enkapasite apranti a pou pratike metye li te vle prepare a.

Rezilta nan kontra aprantisaj la ka fèt tou sou inisyativ apranti a. Se yon demisyon. Li dwe premye kontakte medyatè chanm konsila a epi respekte yon peryòd avi.

Kontra aprantisaj: mete fen nan akò mityèl pati yo

Si ou…