Kòmanse yon nouvo pwojè: Ki jan yo kominike demaraj la efektivman


Sijè: Lansman Pwojè [Non Pwojè]: Reyinyon Demaraj

Bonjou tout moun,

Mwen kontan anonse kòmansman nouvo pwojè nou an, [Project Name]. Pwojè sa a reprezante yon etap enpòtan pou konpayi nou an, e mwen gen konfyans ke ak efò konbine nou yo, nou pral reyisi objektif nou yo.

Pou kòmanse sou pye dwat, n ap òganize yon reyinyon demaraj nan [dat] a [lè]. Pandan reyinyon sa a, nou pral gen opòtinite pou:

 • Prezante ekip pwojè a ak wòl chak moun.
 • Pataje vizyon an jeneral nan pwojè a ak objektif kle yo.
 • Diskite sou orè preliminè ak etap enpòtan yo.
 • Diskite sou atant ak kontribisyon chak manm ekip la.

Mwen ankouraje w pou w prepare w ak ide w ak kesyon w yo, paske patisipasyon aktif w ap enpòtan pou siksè pwojè sa a.

Pou fasilite yon bon kolaborasyon depi nan kòmansman an, mwen envite w pran yon ti moman anvan reyinyon an pou reflechi sou pwen sa yo:

 • Ladrès ak resous ou ka pote nan pwojè a.
 • Nenpòt defi ou antisipe ak sijesyon pou simonte yo.
 • Opòtinite pou sinerji ak lòt inisyativ kontinyèl yo.

Mwen espere travay ak chak nan nou epi wè sa nou ka akonpli ansanm. Mèsi davans pou angajman w ak antouzyasm ou.

Bien kordyalman,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

Mizajou Estati yon Pwojè: Ekri Imèl Enfòmatif ak Angajman

Premye modèl:


Sijè: Mizajou pwojè chak semèn [Non Pwojè] – [Dat]

Bonjou tout moun,

Pandan n ap pwogrese nan faz [endike faz aktyèl la] pwojè [Non Pwojè a] nou an, mwen te vle pataje avèk nou kèk mizajou enpòtan epi mete aksan sou siksè remakab semèn sa a.

Pwogrè remakab:

 • Travay 1 : [Brèf deskripsyon pwogrè, pou egzanp, "Modil X konsepsyon kounye a 70% konplè"]
 • Travay 2 : [Brèf deskripsyon pwogrè]
 • Travay 3 : [Brèf deskripsyon pwogrè]

Pwochen etap enpòtan yo:

 • Travay 4 : [Brèf deskripsyon pwochen etap enpòtan an, pou egzanp, "Devlopman Modil Y ki pwograme pou semèn pwochèn"]
 • Travay 5 : [Brèf deskripsyon pwochen etap enpòtan an]
 • Travay 6 : [Brèf deskripsyon pwochen etap enpòtan an]

Pwen vijilan:

 • Defi 1 : [Brèf deskripsyon defi a ak etap yo pran pou simonte li]
 • Defi 2 : [Brèf deskripsyon defi a ak etap yo pran pou simonte li]

Mwen ta renmen remèsye espesyalman [nonmen kèk manm ekip la] pou travay ekselan yo sou [mansyone travay espesifik]. Devouman w ak ekspètiz ou kontinye pouse pwojè sa a pi devan.

Mwen envite w pataje kòmantè w yo, kesyon, oswa enkyetid w yo pandan reyinyon ekip nou an chak semèn ki pwograme pou [insert date and time]. Patisipasyon tout moun gen anpil valè e li kontribye anpil nan siksè kolektif nou an.

Mèsi tout moun pou angajman w kontinye. Ansanm nou fè gwo bagay!

Bien kordyalman,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a


Dezyèm modèl


Sijè: Mizajou Pwojè [Non Pwojè] – [Dat]

Chè manm ekip yo,

Mwen espere mesaj sa a jwenn ou nan gwo fòm. Mwen te vle ba ou yon aktyalizasyon rapid konsènan pwojè [Non Pwojè a] nou an pou nou tout rete nan senkronizasyon sou pwogrè nou yo ak pwochen etap yo.

Avansman kle:

 • Nou te konplete avèk siksè faz [Non Faz la], gras ak efò soutni [Sobgroup oswa Non Endividi].
 • Kolaborasyon nou ak [Non patnè oswa founisè] te ofisyèlman, sa ki pral ranfòse kapasite nou pou [objektif espesifik].
 • Feedback nan sesyon fidbak [Dat] la te enkòpore, e mwen ta renmen remèsye nou chak pou kontribisyon konstriktif nou yo.

Pwochen etap yo:

 • Faz [Next Phase Name] la ap kòmanse nan [Start Date], ak [Leader Name] kòm pwen prensipal kontak.
 • Nou ap planifye yon reyinyon Kowòdinasyon nan [Dat] pou diskite [sijè espesifik].
 • Pwodwi pou mwa pwochen gen ladan [Lis Deliverables].

Mwen ta renmen mete aksan sou travay ekselan nou chak. Devouman ou ak pasyon ou pou pwojè sa a se evidan ak anpil apresye. Si w gen nenpòt kesyon, enkyetid, oswa sijesyon, tanpri ou lib pou pataje yo. Kominikasyon ouvè nou an se youn nan kle siksè nou kontinye.

Mèsi pou angajman w kontinye nan pwojè [Non Pwojè a]. Ansanm, n ap kontinye fè pwogrè enpòtan.

Ak tout rekonesans mwen,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

 

Mande lòt resous: Estrateji kominikasyon efikas


Sijè: Demann pou lòt resous pou pwojè a [Non Pwojè a]

READ  Ki sa ki eksplike krentif pou ekri?

Chè [Non ekip oswa moun k ap resevwa yo],

Pandan n ap pwogrese nan pwojè [Non Pwojè a], li te vin klè ke ajoute resous adisyonèl te kapab kontribye anpil nan siksè kontinye nou an.

Mwen ta renmen atire atansyon ou sou kèk zòn espesifik ki mande atansyon espesyal. Premyèman, entegre anplwaye espesyalize nan [mansyone domèn oswa konpetans] ta ka ede nou kenbe vitès solid nou te etabli jiskaprezan. Anplis de sa, yon ogmantasyon nan bidjè nou an ta pèmèt nou kouvri depans ki asosye ak [mansyone depans espesifik], asire ke nou pa fè konpwomi sou kalite pwojè a. Finalman, akizisyon de [mansyone pyès ki nan konpitè oswa lojisyèl] ta fasilite [mansyone aktivite oswa pwosesis], konsa kontribye nan ekzekisyon pi dous nan pwojè a.

Mwen gen konfyans ke ajisteman estratejik sa yo nan alokasyon resous nou an ka jwe yon wòl enpòtan anpil nan siksè fini pwojè nou an. Mwen disponib pou m diskite sou pwopozisyon sa a an detay epi pou m reponn nenpòt kesyon ou ka genyen.

Mèsi pou konsiderasyon ou epi gade pou pi devan pou fidbak ou.

Senserite,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

Rapòte Reta sou yon Pwojè: Kominikasyon Transparan


Sijè: Notifikasyon Reta Konsènan Pwojè a [Non Pwojè a]

Chè [Non ekip oswa moun k ap resevwa yo],

Mwen ta renmen kontakte ou pou enfòme w sou yon reta enprevi nan orè pwojè [Non Pwojè a]. Malgre efò konsète nou yo, nou te rankontre [yon ti tan mansyone kòz reta a] ki te afekte pwogrè nou.

Kounye a, n ap travay avèk dilijans pou bese efè reta sa a. Nou te idantifye solisyon potansyèl yo, tankou [yon ti tan mansyone solisyon yo konsidere yo], epi nou nan pwosesis pou aplike yo pou retounen sou wout.

Mwen vle asire w ke byenke reta sa a regrèt, entegrite ak kalite pwojè a rete pi gwo priyorite nou. Nou pran angajman pou nou pran tout mezi ki nesesè pou minimize enpak reta sa a sou rezilta final yo.

Mwen disponib pou diskite aktyalizasyon sa a an detay epi reponn nenpòt kesyon oswa enkyetid ou ka genyen. Mwen pral kenbe ou enfòme tou sou pwogrè ak ajisteman adisyonèl jan yo rive.

Mèsi pou konpreyansyon ou ak sipò kontinye.

Senserite,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

 

Solicite Feedback sou yon Deliverable: Teknik pou ankouraje kolaborasyon


Sijè: Retounen yo vle sou livrable a [Non livrable]

Chè [Non ekip oswa moun k ap resevwa yo],

Mwen espere tout moun ap byen fè. Mwen kontan anonse ke liv la [Deliverable Name] pare kounye a pou revizyon. Ekspètiz ou ak fidbak ou te toujou esansyèl pou asire bon jan kalite travay nou an, e mwen yon lòt fwa ankò chèche koperasyon ou.

Mwen envite w pran yon ti moman pou w revize dokiman ki tache a epi pataje panse w, sijesyon oswa enkyetid ou. Feedback ou a pa sèlman ede nou rafine rezilta sa a, men tou, ranfòse konsistans ak efikasite efò nou yo nan lavni.

Mwen konprann ke tout moun gen orè okipe, men mwen ta apresye anpil si nou te kapab finalize retounen nan [dat vle]. Sa a ta pèmèt nou respekte dat limit nou yo pandan w ap entegre kontribisyon valab ou yo.

Mwen rete a dispozisyon ou pou nenpòt kesyon oswa klarifikasyon. Mèsi davans pou tan ou ak angajman w pou siksè pwojè sa a.

Senserite,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

 

Òganize yon Reyinyon Pwojè: Konsèy pou Envitasyon Reyinyon Siksè


Sijè: Envitasyon pou Reyinyon Pwojè [Non Pwojè] – [Dat]

Chè [Non ekip oswa moun k ap resevwa yo],

Kòm yon pati nan efò kontinyèl nou yo pou asire siksè pwojè [Non Pwojè a], mwen ta renmen òganize yon reyinyon nan [dat] a [lè] nan [kote oswa platfòm sou entènèt]. Reyinyon sa a pral ba nou opòtinite pou nou diskite sou pwogrè ki sot pase yo, idantifye obstak posib, epi kolabore sou pwochen etap yo.

Agenda reyinyon an:

 1. Prezantasyon dènye pwogrè yo
 2. Diskisyon sou defi aktyèl yo
 3. Brainstorming solisyon potansyèl yo
 4. Planifikasyon pwochen etap yo
 5. Sesyon Q&A

Mwen ankouraje w vin prepare ak pwopozisyon ou ak nouvo lide. Patisipasyon aktif ou pral enpòtan anpil pou yon reyinyon pwodiktif ak rezilta siksè.

Tanpri konfime prezans ou anvan [date limit pou konfime], pou m ka fè dispozisyon ki nesesè yo.

Mwen remèsye ou pou devouman ou ak kolaborasyon ou, e mwen espere wè nou travay ansanm pou avanse pwojè nou an.

Senserite,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

 

Kominike Chanjman Dimansyon nan yon Pwojè


Sijè: Chanjman Siyifikatif Konsènan Dimansyon Pwojè a [Non Pwojè a]

chè Kòlèg,

Mwen ta renmen kontakte w jodi a pou m enfòme w sou kèk chanjman enpòtan konsènan sijè ki abòde pwojè nou an kounye a. Chanjman sa yo, byenke sibstansyèl, yo fèt pou optimize rezilta nou yo epi asire siksè alontèm efò kolektif nou yo.

Mwen konnen ke nouvo devlopman sa yo ka soulve kesyon e petèt menm kèk enkyetid. Se poutèt sa mwen disponib pou diskite sou chanjman sa yo an detay, klarifye nenpòt pwen nan ensètitid ak sipòte ou nan faz tranzisyon sa a, ki nou espere ke yo pral donnen ak plen inovasyon.

Mon osi pare pou organiz en sesyon diskisyon kot nou kapab diskit sa bann devlopman pli aprofonder, partaz bann pwennvi konstriktif e ansanm mazinen fason pou avan.

Ann tann fidbak konstriktif ou a, mwen voye bonjou pou ou.

READ  Egzanp lapòs pou mande konje san peye.

Senserite,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

Pataje siksè pwojè yo: Teknik pou selebre viktwa ekip yo


Sijè: Ann pataje siksè pwojè nou yo kòm yon ekip

chè Kòlèg,

Pwojè nou an ap fè gwo pwogrè e mwen ta renmen salye angajman tout moun demontre chak jou. Nou fòme yon ekip solid, kote èd mityèl ak koperasyon esansyèl. Gras a sa, nou akonpli fe.

Siksè pataje nou yo ranpli m ak fyète ak mèvèy. Nou te demontre ekstraòdinè jeni kreyatif nan rezoud pwoblèm konplèks. Chimi ekip nou an te pèmèt nou rive nan gwo wotè.

Mwen sijere ou pran tan trè byento pou pataje yon moman amikal pou selebre siksè sa yo. Apre yon bwè, ann diskite sou defi yo fè fas a, aprantisaj yo akonpli ak souvni yo memorab nan vwayaj sa a pataje. Ann ri ansanm sou obstak yo simonte yo.

Mwen vrèman ap tann pou m viv moman konplisite sa a avèk nou tout e m ap rekonèt reyalizasyon ekip fantastik nou an. Mwen konvenki ke potansyèl kolektif fòmidab nou an toujou gen bèl supriz nan magazen pou nou.

zanmi

[Prenon ou]

[Fonksyon ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

 

Mande Ajisteman Bidjè: Estrateji pou Preparasyon Siksè


Sijè: Demann pou Ajisteman Bidjè: Pwopozisyon Konstriktif An Diskisyon

Bonjou tout moun,

Kòm yon pati nan pwojè aktyèl nou an, li te vin klè ke kèk ajisteman bidjè yo nesesè pou asire li bon mache ak siksè. Se poutèt sa, mwen ta renmen louvri yon diskisyon kolaborasyon kote nou ta ka gade diferan opsyon ki disponib ansanm.

Mon konsyan ki bann ajisteman bidzeter i kapab parfwa en konsern. Sepandan, mwen vle asire w ke modifikasyon sa yo ap konsidere nan objektif pou maksimize efikasite nan pwojè nou an, pandan y ap prezève bon jan kalite a nan travay la nou fè efò delivre.

Mwen envite w pataje lide w ak sijesyon w, pou nou ka kolabore e jwenn solisyon ki satisfè bezwen tout moun. Ekspètiz ou ak pèspektiv ou yo pa sèlman valè, men yo esansyèl pou siksè kontinye inisyativ nou an.

Mwen pwopoze pou òganize yon reyinyon nan jou kap vini yo pou diskite sou ajisteman sa yo pi pwofondè. Patisipasyon aktif ou ak fidbak yo pral anpil apresye.

M ap tann echanj ki bay anpil pitit nou yo, mwen voye bonjou pou nou ak respè mwen.

Senserite,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

Solicite Kontribisyon: Konsèy pou Ankouraje Patisipasyon Aktif

Sijè: Opinyon ou enpòtan: Patisipe aktivman nan pwojè nou an

chè Kòlèg,

Pandan n ap pwogrese ak pwojè nou an, li te vin klè ke richès diskisyon nou yo ak lide inovatè yo te soti nan kontribisyon nou chak. Ekspètiz ou ak pèspektiv inik yo pa sèlman valè, men esansyèl nan siksè kolektif nou an.

M ap ekri w jodi a pou m ankouraje w patisipe aktivman nan pwochen reyinyon ekip nou an. Lide ou, gwo oswa piti, ka katalis ki pouse pwojè nou an nan nouvo wotè. Mwen konvenki ke kolaborasyon nou ak lespri ekip nou an ap mennen nou nan rezilta eksepsyonèl.

Anvan nou rankontre, mwen sijere ou reflechi sou pwen ou ta renmen adrese, prepare sijesyon oswa solisyon pou defi nou rankontre yo, epi prepare w pou pataje lide ou pandan w ap ouvè a fidbak konstriktif.

Mwen espere tande w epi travay ansanm pou reyalize yon bagay vrèman espesyal.

Mèsi pou angajman w kontinye ak devouman w.

orevwa,

[Prenon ou]

[Fonksyon ou]

Imèl siyati

 

 

 

 

 

 

 

Jere konfli pandan yon pwojè: teknik pou rezoud konfli efikas


Sijè: Estrateji efikas pou rezolisyon konfli

Bonjou tout moun,

Kòm ou konnen, pwojè nou an se yon antrepriz kolektif ki pre kè nou. Sepandan, li natirèl ke diferans nan opinyon parèt pandan kolaborasyon nou an.

Mwen vle envite w apwoche moman sa yo ak senpati ak respè youn pou lòt. Li esansyèl ke nou aktivman koute pèspektiv lòt moun, pandan y ap eksprime pwòp pèspektiv nou ak klè ak onètete. Lè nou kiltive yon anviwonman kote yo ankouraje dyalòg, nou ka fè diferans sa yo tounen opòtinite pou kwasans ak inovasyon.

Nan lide sa a, mwen pwopoze òganize yon seyans kote nou ta ka diskite sou pwoblèm aktyèl yo epi kolabore pou jwenn solisyon ki benefisye tout moun. Patisipasyon w ak lide w ap non sèlman valè, men tou, enpòtan anpil pou siksè kontinye nan pwojè nou an.

Mwen gen konfyans ke, lè nou mete fòs yo ansanm epi travay avèk entegrite ak respè, nou ka simonte obstak aktyèl yo epi kontinye avanse nan direksyon objektif komen nou yo.

Mèsi pou angajman w ak pasyon inebranlabl pou pwojè sa a.

orevwa,

[Non ou]

[Pozisyon ou ye kounye a]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

Prepare minit reyinyon yo: konsèy pou ekri imèl kout ak klè pou manm jinyò yo


Sijè: Gid ou pou Pwosè Reyinyon Efektif

Bonjou tout moun,

Mwen espere ke nou tout byen. Kòm nou tout konnen, minit reyinyon yo se yon pati enpòtan nan kenbe tout moun sou menm paj la ak asire nou ap fè pwogrè konsistan nan objektif nou yo.

Mwen te vle pataje kèk konsèy pou ekri minit reyinyon ki tou de klè ak kout, pandan y ap toujou detaye ase yo bay yon apèsi konplè sou sa yo te diskite:

 1. Fè egzak : Eseye rezime pwen kle yo yon fason kout, san kite detay enpòtan yo.
 2. Mansyone Patisipan yo : Remake moun ki te prezan epi mete aksan sou kontribisyon enpòtan chak moun.
 3. Lis Aksyon pou Swiv yo : Idantifye klèman pwochen etap yo epi bay responsablite espesifik yo.
 4. Mete dat limit yo : Pou chak aksyon yo swiv, asire w ke ou endike yon dat limit reyalis.
 5. Mande Feedback : Anvan yo finalize rapò a, mande patisipan yo si yo gen okenn adisyon oswa koreksyon.
READ  Dekouvèt nan Cordial Pro ortografik Retouching Software la.

Mwen konvenki ke ti konsèy sa yo ka fè yon gwo diferans nan kalite minit reyinyon nou yo. Tanpri santi yo lib pou pataje pwòp konsèy ou oswa sijesyon pou amelyore pwosesis sa a.

Mèsi pou atansyon ou ak angajman kontinye nan pwojè nou an.

Ou vrèman,

[Non ou]

[Pozisyon ou ye kounye a]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

 

Kominike Chanjman Orè: Konsèy pou Planifikasyon Siksè


Sijè: Ajisteman Orè Pwojè – Ann Plan Efektivman

Bonjou tout moun,

Mwen ta renmen kontakte ou pou enfòme w sou kèk ajisteman nan orè pwojè nou an. Kòm ou konnen, planifikasyon siksè enpòtan anpil pou reyalize objektif nou yo alè.

Avèk sa a nan tèt ou, nou te revize sèten delè pou pi byen aliman efò nou yo ak optimize pwogrè nou an. Men chanjman prensipal yo:

 1. Faz 1 : dat fen a fikse kounye a pou 15 septanm.
 2. Faz 2 : Ap kòmanse imedyatman apre, 16 septanm.
 3. Reyinyon ekip : Pwograme pou 30 septanm, pou diskite sou pwogrè ak ajisteman posib.

Mwen konnen ke chanjman sa yo ka mande ajisteman nan men ou. Se poutèt sa mwen ankouraje w pran yon ti moman pou revize nouvo dat sa yo epi fè m konnen si w gen nenpòt enkyetid oswa sijesyon.

Mwen rete disponib pou m diskite sou chanjman sa yo epi pou m travay ansanm nan direksyon pou yon tranzisyon ki san pwoblèm. Kolaborasyon ou ak fleksibilite, kòm toujou, anpil apresye.

Mèsi pou konpreyansyon w ak angajman w kontinye nan siksè pwojè nou an.

Ou vrèman,

[Prenon ou]

[Pozisyon ou ye kounye a]

Imèl siyati

 

 

 

 

Rapòte Pwoblèm Teknik: Teknik pou Kominikasyon Efektif


Sijè: Notifikasyon Pwoblèm Teknik

Bonjou tout moun,

Mwen ta renmen ekri w pou m montre kèk pwoblèm teknik ke nap rankontre kounye a nan faz pwojè nou an. Li esansyèl ke nou abòde pwoblèm sa yo yon fason pwoaktif pou evite nenpòt reta potansyèl.

Nan moman sa a nou ap fè eksperyans difikilte ak dènye aktyalizasyon Sistèm A. Miyò ki afekte workflow nou an. Anplis de sa, Zouti B gen ensèk minè ki mande atansyon imedya pou asire estabilite sistèm lan. Anplis de sa, nou te obsève pwoblèm konpatibilite lè entegre Eleman C ak lòt lojisyèl.

Mwen konvenki ke grasa kolaborasyon nou ak lespri ekip nou an, nou pral kapab simonte defi sa yo byen vit. Mwen ankouraje w pataje obsèvasyon w yo ak sijesyon w yo pou yon rezolisyon efikas.

Mwen rete a dispozisyon ou pou diskite sou pwoblèm sa yo an plis detay epi devlope yon plan aksyon ansanm.

Mèsi pou atansyon ou ak angajman kontinye nan siksè nan pwojè nou an.

Senserite,

[Non ou]

[Pozisyon ou ye kounye a]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

Kowòdinasyon Atelye Pwojè: Konsèy pou Envitasyon Angajman


Sijè: Envitasyon nan pwochen atelye pwojè nou an

Bonjou tout moun,

Mwen kontan envite w nan pwochen atelye pwojè nou an, yon opòtinite pafè pou fè echanj lide inovatè ak kolabore sere sere ak manm ekip dinamik nou an.

Detay atelye:

 • Dat: [Mete dat]
 • kote: [Endike kote]
 • Lè: [Montre tan]

Pandan atelye sa a, nou pral gen opòtinite pou diskite sou pwogrè pwojè ki sot pase yo, idantifye opòtinite pou amelyorasyon, epi planifye pwochen etap enpòtan nan vwayaj ansanm nou an. Prezans ou ak kontribisyon w yo pral esansyèl pou anrichi diskisyon nou yo ak fòme pwojè nou an.

Tanpri konfime patisipasyon w anvan [date limit], pou nou ka fè dispozisyon ki nesesè yo pou asire yon sesyon pwodiktif ak enteresan.

Map tann pou pataje moman anrichisman sa a avèk ou,

Senserite,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

Jere Atant Moun ki Konsène yo: Konsèy pou Kominikasyon Transparan


Sijè: Jere atant kliyan yo

Bonjou tout moun,

Mwen te vle pran yon ti moman pou diskite sou jere atant moun ki gen enterè yo. Sa a se yon eleman enpòtan nan pwojè aktyèl nou an.

Nou vize pou kominikasyon transparan ak likid. Sa vle di pataje enfòmasyon, mete ajou, egzat ak regilye. Sa vle di tou reponn kesyon ki ka parèt.

Li enpòtan pou nou tout aliman sou menm vizyon an. Chak opinyon konte e yo dwe tande. Sa a se fason nou pral bati yon relasyon solid nan konfyans ak moun ki gen enterè nou yo.

Mwen isit la pou diskite sou nenpòt sijesyon oswa enkyetid. Lide ou yo gen anpil valè. Yo kontribye nan chemen nou an nan siksè.

Mèsi pou angajman enkondisyonèl ou.

Ou vrèman,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

 

Prepare Prezantasyon Pwojè Siksè


Sijè: Ann prepare Prezantasyon Pwojè

Bonjou tout moun,

Li lè pou nou prepare prezantasyon pwojè nou yo. Sa a se yon etap enpòtan. Li merite enèji nou ak kreyativite nou.

Mwen konnen nou chak gen lide inik. Lide vo pataje. Prezantasyon yo se tan pafè a pou sa. Yo ban nou yon platfòm pou mete aksan sou siksè pwojè nou yo.

Mwen envite w pran yon ti moman pou reflechi. Ki sa ou ta renmen mete aksan sou? Èske w gen nenpòt anekdot memorab? Egzanp konkrè oswa figi yo pataje?

Sonje byen, yon prezantasyon siksè se youn ki atire atansyon. Sila a ki enfòme ak enspire. Se konsa, ajoute touche pèsonèl ou. Yon bagay ki reflete style ou.

Mwen sèten nou ka kreye prezantasyon memorab. Mwen pa ka tann pou wè kontribisyon kreyatif ou yo.

Na wè byento,

[Non ou]

[Travay ou]

Siyati imel ou a

 

 

 

 

Anonse fèmti yon pwojè: Konsèy pou yon konklizyon pozitif


Sijè: Anons Enpòtan: Konklizyon Pwojè nou an reyisi

Bonjou tout moun,

Lè a rive. Pwojè nou an, sou sa nou te travay ak anpil devouman, ap rive nan fen. Sa a se yon etap enpòtan. Yon etap enpòtan ki merite selebre.

Mwen fyè de nou. Nou te simonte defi, te grandi ansanm ak reyalize objektif nou. Tout efò, chak ti viktwa, te kontribye nan siksè sa a.

Nan jou kap vini yo nou pral òganize yon reyinyon pou diskite sou dènye detay yo. Se pral yon opòtinite tou pou pataje eksperyans ak aprantisaj nou yo. Yon moman pou nou felisite tèt nou epi gade nan lavni ak optimis.

Mwen ta renmen remèsye nou tout pou angajman nou ak pasyon nou. Ou te kolòn vètebral pwojè sa a. Devouman ou se te kle nan siksè nou.

Ann rete an kontak pou pwochen avanti. Mwen pa ka tann pou m wè ki kote chemen nou mennen nou alavni.

Mèsi ankò pou tout bagay.

orevwa,

[Non ou]

[Pozisyon ou ye kounye a]

Siyati imel ou a