Egzanp lèt demisyon pou rezon pèsonèl pou yon timoun

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

                                                                                                                                          [Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon pou rezon pèsonèl

 

Chè Madam ak Mesye [ti non fanmi an]

Mwen lapenn anpil pou m oblije enfòme w ke mwen wè tèt mwen nan obligasyon pou m demisyone nan pozisyon mwen antanke gad timoun nan fanmi w. Desizyon sa a te trè difisil pou mwen pran, paske mwen te devlope yon gwo afeksyon pou pitit ou yo ke mwen te gen privilèj kenbe, e mwen gen anpil respè pou ou, paran yo.

Malerezman, yon obligasyon pèsonèl enprevi fòse m mete fen nan kolaborasyon nou an. Mwen vle asire w ke mwen regrèt pwofondman sitiyasyon sa a, e ke mwen pa ta pran desizyon sa a si li pa te absoliman nesesè.

Mwen ta renmen remèsye ou anpil pou konfyans ou ak pou moman pataje ke nou te kapab fè eksperyans ansanm. Mwen te gen chans wè pitit ou yo grandi ak fleri, e se te yon sous lajwa ak anrichisman pèsonèl pou mwen.

Natirèlman, mwen pral respekte avi demisyon [x semèn/mwa] ke nou te dakò nan kontra nou an. Dènye jou travay mwen an pral Se poutèt sa [dat fen kontra a]. Mwen pran angajman pou m kontinye pran swen pitit ou yo ak menm swen ak atansyon jan yo abitye, pou tranzisyon sa a mache byen ke posib.

Mwen rete a dispozisyon ou pou nenpòt lòt enfòmasyon oswa pou rekòmande bon jan kòlèg. Yon lòt fwa ankò, mwen ta renmen remèsye nou pou konfyans nou te montre nan mwen ak pou moman bonè ke nou te pataje ansanm.

Senserite,

 

[Komino], 15 fevriye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "resignation-for-personal-reasons-maternal-assistant.docx"

resignation-for-personal-reasons-assissante-maternelle.docx – Telechaje 9944 fwa – 15,87 KB

 

Egzanp lèt demisyon pou fòmasyon pwofesyonèl yon gad timoun

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

                                                                                                                                          [Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Chè Madam ak Mesye [siyati fanmi an],

Mwen ekri nou jodi a ak yon sèten tristès, paske mwen oblije fè nou konnen ke mwen pral oblije demisyone nan pozisyon mwen kòm gad timoun nan fanmi ou. Desizyon sa a pa t fasil pou m pran, paske mwen te devlope yon afeksyon espesyal pou pitit ou yo e mwen te renmen travay avèk ou pandan tout ane sa yo.

Mwen konprann ke nouvèl sa a ka difisil pou tande, e mwen sensèman eskize pou nenpòt deranjman sa ka lakòz fanmi ou. Sepandan, mwen ta renmen rasire w lè m eksplike w ke mwen te pran desizyon sa a apre yon bon konsiderasyon ak byennèt w nan tèt ou.

Vrèmanvre, mwen deside s'angajè nan yon nouvo avanti pwofesyonèl e mwen pral swiv yon kou fòmasyon pou m vin [non nouvo pwofesyon]. Sa a se yon opòtinite ke mwen pa t 'kapab pase, men mwen konnen ke li pral deranje lavi chak jou ou epi mwen eskize pou sa.

Pou minimize deranjman pou fanmi ou, mwen te vle enfòme w kounye a sou desizyon mwen an, ki pral pèmèt ou chèche yon nouvo timoun alavans. Natirèlman mwen disponib pou ede w nan rechèch sa a epi reponn tout kesyon ou yo.

Mwen ta renmen remèsye ou anpil pou konfyans ou te mete nan mwen pandan ane sa yo. Se te yon vrè plezi pou mwen travay avèk ou epi wè pitit ou yo grandi ak fleri.

Natirèlman, mwen pral respekte avi demisyon [x semèn/mwa] ke nou te dakò nan kontra nou an. Dènye jou travay mwen an pral Se poutèt sa [dat fen kontra a]. Mwen pran angajman pou m kontinye pran swen pitit ou yo ak menm swen ak atansyon jan yo abitye, pou tranzisyon sa a mache byen ke posib.

Mwen swete w tout pi bon pou lavni e mwen konvenki ke nou pral kenbe lyen solid, menmsi mwen p ap gad timoun ou ankò.

Senserite,

[Komino], 15 fevriye 2023

                                                            [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "lèt-demisyon-pou-pwofesyonèl-rekonvèsyon-asistan-pepinyè.docx"

resignation-letter-for-professional-retraining-child-minder.docx – Telechaje 10217 fwa – 16,18 KB

 

Egzanp lèt demisyon pou pran retrèt bonè yon timoun

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

                                                                                                                                          [Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Sijè: Demisyon pou pran retrèt bonè

Chè [non patwon an],

Se ak anpil emosyon ke mwen fè w konnen desizyon mwen pran pou pran retrèt bonè apre anpil ane pase bò kote w kòm yon timoun ki sètifye. Mwen rekonesan anpil pou konfyans ou te montre nan mwen lè w te konfye m swen pitit ou yo e mwen ta renmen remèsye w pou bèl eksperyans sa a ki te pote m anpil lajwa ak anrichisman.

Mwen konvenki ou pral konprann ke chwa pou pran retrèt sa a pa t fasil pou mwen, paske mwen te toujou pran anpil plezi nan pran swen pitit ou yo. Sepandan, li lè pou m ralanti epi jwi retrèt mwen lè m pase tan ak fanmi m ak zanmi m.

Mwen ta renmen remèsye w yon lòt fwa ankò pou ane sa yo te pase bò kote w ak pou sipò w ak konfyans ou pandan tout gwo avanti sa a. Mwen pral fè tout sa ki posib pou asire yon tranzisyon lis epi pou mwen gen tout bagay pare anvan fen kontra mwen an.

Konnen m ap toujou disponib pou ou si w bezwen sèvis mwen yo alavni. Antretan, mwen swete w tout pi bon pou lavni ak pou tout rès lavi pwofesyonèl ak pèsonèl ou.

Avèk mèsi sensè mwen,

 

[Komino], 27 janvye 2023

                                                            [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

 

Telechaje “resignation-for-early-departure-on-retirement-assistant-kindergarten.docx”

resignation-for-early-departure-at-retirement-minder-assistant.docx – Telechaje 10269 fwa – 15,72 KB

 

Règ yo swiv pou yon lèt demisyon an Frans

 

Nan Lafrans, li rekòmande pou mete sèten enfòmasyon nan yon lèt demisyon, tankou dat depa a, rezon pou demisyon an, avi ke anplwaye a vle respekte ak nenpòt peman dispans. Sepandan, nan kontèks yon moun k ap okipe timoun ki byen antann yo ak fanmi l ap travay la, li posib pou l remèt lèt demisyon an alamen oswa kont siyati, san yo pa nesesèman gen rekou nan lèt anrejistre a ak rekonesans resepsyon an. Sepandan, li toujou pi bon pou ekri yon lèt demisyon klè ak kout, evite nenpòt fòm konfwontasyon oswa kritik anvè patwon an.

Natirèlman, santi yo lib pou adapte oswa modifye li nan adapte bezwen espesifik ou yo.