Fè fas ak yon maten deranje

Pafwa woutin maten nou yo deranje. Maten an, pa egzanp, pitit ou a leve ak yon lafyèv ak tous. Li enposib voye l nan lekòl nan eta sa a! Ou dwe rete lakay ou pou w pran swen l. Men, ki jan ou ka fè manadjè w konnen dezavantaj sa a?

Yon imèl senp ak dirèk

Pa panike, yon mesaj kout ap ase. Kòmanse ak yon liy sijè klè tankou "Fè maten an - Timoun malad". Lè sa a, bay enfòmasyon prensipal yo san yo pa twò lontan. Pitit ou a te malad anpil epi ou te oblije rete avèk li, kidonk reta ou pou travay.

Eksprime pwofesyonalis ou

Espesifye ke sitiyasyon sa a se eksepsyonèl. Asire manadjè w ke w angaje w pou w anpeche sa rive ankò. Ton ou ta dwe fèm men koutwa. Fè yon apèl bay manadjè w la pou w konprann, pandan w ap afime priyorite fanmi w.

Imèl egzanp


Sijè: Ta maten an - Timoun malad

Bonjou mesye Durand,

Maten an, Lina, pitit fi mwen an, te malad anpil ak yon gwo lafyèv ak yon tous ki pèsistan. Mwen te oblije rete lakay mwen pou m pran swen l pandan m t ap tann yon solisyon pou gadri.

Evènman enprevi sa a ki depase kontwòl mwen an eksplike m rive an reta. Mwen pran dispozisyon pou m anpeche sitiyasyon sa a deranje travay mwen ankò.

Mwen gen konfyans ke ou konprann evènman fòs majeure sa a.

Senserite,

Pierre Lefebvre

Imèl siyati

Kominikasyon klè ak pwofesyonèl pèmèt evènman fanmi sa yo byen jere. Manadjè ou a pral apresye franchise ou pandan w ap mezire angajman pwofesyonèl ou.