2021 Lwa sou Finansman Sekirite Sosyal double dire a nan konklasman reklamasyon nan evènman an nan fòmasyon reyadaptasyon pwofesyonèl. Se konje Redanplwaye pran pandan peryòd la avi ak anplwaye a resevwa salè nòmal li yo. Si konje reklasifikasyon an depase peryòd avi a, lalwa prevwa ke alokasyon anplwayè a peye pandan peryòd sa a sijè a menm sistèm sosyal ak alokasyon aktivite pasyèl la. Mezi a lèt aplike tou nan konje mobilite nan limit la nan 12 premye mwa yo nan konje a oswa 24 mwa tou nan evènman an nan reyadaptasyon pwofesyonèl.

Konje relansman ak konje mobilite: pwomouvwa yon retou nan travay

Reklasifikasyon konje

Nan konpayi ki gen omwen 1000 anplwaye, lè yo konsidere yon èkse, patwon an dwe ofri anplwaye a konsène redistribisyon konje.
Objektif konje sa a se pou pèmèt anplwaye a benefisye de aksyon fòmasyon ak yon inite sipò rechèch travay. Se patwon an ki bay finansman pou aksyon redeplwaman ak konpansasyon.

Dire maksimòm konje sa a se, an prensip, 12 mwa.

Mobilite konje

Nan kad yon akò kolektif ki gen rapò ak revokasyon kolektif kontra oswa ki gen rapò ak jesyon an ...