comme-un-pro.fr מתחייבת לשמור אתר זה מעודכן בזמן. עם זאת, אם אתה נתקל בבעיה או בנתונים מיושנים, נשמח אם תודיע לנו על כך. נא לציין היכן באתר אתה קורא את המידע השגוי. אנו נבדוק זאת בהקדם האפשרי. נא לשלוח את תגובתך בדוא"ל לכתובת: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

איננו אחראים להפסדים הנובעים מאי דיוקים או ליקויים, ולא להפסדים הנובעים מבעיות הנגרמות על ידי הפצה של מידע דרך האינטרנט באינטרנט, כמו הפרעות או הפרעות. בשימוש בטופסי אינטרנט אנו משתדלים למזער את מספר שדות החובה. בגין כל אובדן שנגרם כתוצאה משימוש בנתונים, עצות או רעיונות המסופקים על ידי comme-un-pro.fr או מטעמם באמצעות אתר זה, comme-un-pro.fr אינו לוקח על עצמו שום אחריות.

השימוש באתר ובכל מרכיביו (כולל פורומים) כפוף ל תנאי שימוש. עצם השימוש באתר זה מרמז על ידע וקבלה של תנאי שימוש אלה.

התגובות והבקשות למידע אישי המוגשות בדואר אלקטרוני או באמצעות טופס אינטרנט יטופלו באותו אופן כמו מכתבים. המשמעות היא שתוכל לצפות מאיתנו לתגובה לכל המאוחר חודש. במקרה של בקשות מורכבות, אנו נודיע לך תוך חודש אם אנו זקוקים לשלושה חודשים לכל היותר.

כל מידע אישי שתמסור לנו כחלק מתגובתך או בקשתך מידע ישמש רק בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו.

comme-un-pro.fr חייבת לעשות כל מאמץ כדי להגן על המערכות שלה מפני כל צורה של שימוש בלתי חוקי. comme-un-pro.fr חייבת ליישם אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים למטרה זו, תוך התחשבות, בין היתר, בסטטוס החדשני. עם זאת, אין היא יכולה לשאת באחריות לכל נזק שהוא, ישיר ו/או עקיף, שייגרם למשתמש באתר, הנובע משימוש בלתי חוקי במערכותיו על ידי צד שלישי.

comme-un-pro.fr דוחה את כל האחריות לתוכן האתרים אליהם או שממנו מתבצע היפר-קישור או הפניה אחרת. מוצרים או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים כפופים לתנאים ולהגבלות החלים על צדדים שלישיים כאמור.

כל זכויות הקניין הרוחני בתוכן של אתר זה הן נחלת comme-un-pro.fr.

ההעתקה, ההפצה וכל שימוש אחר במסמכים אלה אסורים ללא אישור בכתב של comme-un-pro.fr, למעט אם ובמידה הקבועים בתקנות חובה (כגון הזכות להצעת מחיר), למעט אינדיקציה מנוגדת ל תוכן.

אם יש לך שאלות או בעיות נגישות לאתר, אל תהסס לפנות אלינו.