הסכמים קיבוציים: המקרה של שעות נוספות בהן עובד עובד מתוגמל אך ורק מטיפים

עובד עבד כמלצר ראשי במסעדה (רמה 1 רמה ב' של ההסכם הקיבוצי לבתי מלון, בתי קפה, מסעדות), בתמורה לתשלום אחוז על השירות.

לאחר פיטוריו, הוא תפס את הפרוד'הומות כדי לערער על קרע זה ובפרט לבקש פיצויים בגין השעות הנוספות שעבד.

נושא פיצויי השעות הנוספות לעובדים המשולמים באחוזי שירות עוסק בסעיף 5.2 לתוספת מס '2 מיום 5 בפברואר 2007 הנוגע לארגון זמן העבודה הקובע:
« עבור עובדים המתוגמלים עבור שירות (...), התגמול הנגזר מאחוזי השירות המחושבים על המחזור נחשב כגמול מלוא שעות העבודה. עם זאת, על החברה להוסיף לאחוזי השירות תשלום תוספות (...) עבור שעות נוספות שעבדו.
שכרו של העובד המשולם באחוז השירות המורכב כך חייב להיות שווה לפחות לשכר הייחוס המינימלי המגיע ליישום סולם השכר ובשל משך העבודה שבוצעה, מוגדל בשיעורים המתייחסים לשעות.