I. היקף יישום חובת מעבר הבריאות במקום העבודה
 מהו כרטיס הבריאות?
 אילו מקומות מושפעים מחובת מעבר הבריאות?
 מהו לוח הזמנים ליישום כללי תעודת הבריאות?
 מיהם אנשי המקצוע הנוגעים לחובה להציג את תעודת הבריאות
 האם עובדים מתחת לגיל 18 יהיו כפופים לחובת תעודת הבריאות?
 האם לצוות המסעדות עם מרפסת בלבד, או רק להוציא אוכל, יש תעודת בריאות?
 האם חובות תעודת הבריאות חלות על מסעדות קולקטיביות?
 למה מיועדת נסיעה למרחקים ארוכים?
 במקומות שהגישה אליהם כפופה להצגת תעודת הבריאות, האם העובדים יצטרכו לחבוש מסכה?

II. היקף חובת ההתחייבות במקום העבודה
 אילו מפעלים ועובדים מושפעים מחובת החיסון?
 מהו לוח הזמנים שנבחר לחובת החיסון?
 האם התאמת האמצעים המתוכננים במחלקות בחו"ל עדיין נמצאת במצב חירום בריאותי?
 מהי משימה חד פעמית?

III. תנאי יישום בחברות
 האם יש לדאוג לשילוב הוראות ספציפיות בתקנות הפנימיות?
 מי יוכל לבדוק את המסמכים התומכים עבור לקוחות שהצגתם מחויבת על פי חוק?