חוק המימון של ביטוח לאומי משנת 2021 מכפיל את משך חופשת הסיווג מחדש במקרה של הסבה מקצועית. חופשת סיווג מחדש נלקחת במהלך תקופת ההתראה והעובד מקבל את התגמול הרגיל שלו. אם חופשת הסיווג מחדש עולה על תקופת ההתראה, החוק קובע כי הקצבה ששילם המעסיק בתקופה זו כפופה לאותה מערכת חברתית כמו קצבת הפעילות החלקית. אמצעי אחרון זה חל גם על חופשת ניידות בגבול 12 החודשים הראשונים לחופשה או 24 חודשים גם במקרה של הסבה מקצועית.

חופשת פריסה מחדש וחופשת ניידות: קידום חזרה לעבודה

חופשת סיווג מחדש

בחברות עם 1000 עובדים לפחות, כאשר מתוכננת יתירות כלכלית, על המעסיק להציע לעובד הנופש חופשת פריסה מחדש.
מטרת חופשה זו היא לאפשר לעובד ליהנות מפעולות הכשרה ומיחידה תומכת בחיפוש עבודה. מימון פעולות פריסה מחדש ופיצויים ניתן על ידי המעסיק.

משך החופשה המקסימלי הוא, באופן עקרוני, 12 חודשים.

חופשת ניידות

במסגרת הסכם קיבוצי הנוגע לסיום חוזי קיבוצי או הנוגע להנהלה ...