ניידות פנימית: איזו אסטרטגיה, איזו מערכות תמיכה?

בין אם תוכנית העובד שלך היא תוצאה של בחירה אישית או חובה מקצועית, ההחלטה אינה ניטרלית וראויה לתמיכה טובה ככל האפשר. ואם ניידות פנימית היא חלק בלתי נפרד ממשימות משאבי אנוש כמרכיב מרכזי במדיניות GPEC, הצלחתה תלויה במעורבות ההנהלה. לפיכך, ביקורת האנשים, המורכבת מחילופי דברים בין ההנהלה למחלקת משאבי אנוש, היא חיונית. זה מאפשר חזון גלובלי של כישרונות החברה ושיתוף יעיל:

מלאי ההתפתחויות הפנימיות שצפוי להיות צפוי; תוכנית התקשורת המתאימה; מדידת סיכון; זיהוי כישרונות פתוחים לפרויקט ניידות.

השלבים הבאים נעוצים, כמובן, בהתאמת תוכנית פיתוח המיומנויות, אליה ניתן להוסיף שני מכשירים יקרי ערך בהקשר לניידות פנימית:

הערכת כישורים: כפי ששמו מרמז, הוא יאפשר לך לעדכן את כל כישוריו של העובד שניתן לגייס, אך גם להוציא את שאיפותיהם ואולי להביא אותם בקנה אחד עם