מכתב לדוגמה לאישור קבלת יתרה של כל חשבון
עבור לכרטיסייה קובץ בפינה השמאלית העליונה של המסמך להדפסה.