გაიგეთ ფინანსების ძირითადი ცნებები

ეფექტური ფინანსური მენეჯმენტის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია დაუფლება ძირითადი ცნებები ფინანსებში. ეს არსებითი ცნებები საშუალებას მოგცემთ უკეთ მართოთ თქვენი ფინანსური რესურსები და მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები. აქ არის რამდენიმე ძირითადი კონცეფცია, რომელიც უნდა იცოდეთ:

 1. აქტივები და ვალდებულებები: აქტივები წარმოადგენს ბიზნესის საკუთრებაში არსებულ ქონებას და რესურსებს, ხოლო ვალდებულებები არის ვალები და ფინანსური ვალდებულებები. სხვაობა აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის წარმოადგენს კომპანიის კაპიტალს.
 2. შემოსავლები და ხარჯები: შემოსავლები არის ბიზნესის მიერ მისი საქმიანობით გამომუშავებული თანხები, ხოლო ხარჯები არის ამ საქმიანობის განხორციელებისას გაწეული ხარჯები. განსხვავება შემოსავალსა და ხარჯებს შორის არის ბიზნესის მოგება ან ზარალი.
 3. მომგებიანობა: მომგებიანობა ზომავს კომპანიის უნარს გამოიმუშაოს მოგება მის ხარჯებთან შედარებით. ის ხშირად გამოხატულია პროცენტულად და შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების შესადარებლად ან ინვესტიციების ეფექტურობის შესაფასებლად.
 4. ბიუჯეტი: ბიუჯეტი არის ფინანსური გეგმა, რომელიც პროგნოზირებს ბიზნესის შემოსავალსა და ხარჯებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ის ეხმარება თვალყური ადევნოს ფინანსურ წარმატებებს, გააკონტროლოს ხარჯები და გამოავლინოს გაუმჯობესების შესაძლებლობები.
 5. ფულადი ნაკადი: ფულადი ნაკადი წარმოადგენს ფულადი სახსრების შემოდინებას და გადინებას კომპანიისგან მოცემულ პერიოდში. ფულადი სახსრების ეფექტური მართვა აუცილებელია კომპანიის ლიკვიდურობისა და გადახდისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად.

გააანალიზეთ ფინანსური ანგარიშგება უკეთესი გადაწყვეტილების მისაღებად

ფინანსური ანგარიშგება იძლევა ღირებულ ინფორმაციას ამის შესახებ ბიზნესის ფინანსური ჯანმრთელობა და აუცილებელია ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად. აქ არის რამდენიმე ძირითადი ფინანსური ანგარიშგება და როგორ გავაანალიზოთ ისინი:

 1. ბალანსი: ბალანსი აჩვენებს ბიზნესის აქტივებს, ვალდებულებებს და კაპიტალს მოცემულ დროს. ეს ხელს უწყობს კომპანიის გადახდისუნარიანობისა და ფინანსური სტაბილურობის შეფასებას. ბალანსის გასაანალიზებლად, შეადარეთ აქტივები და ვალდებულებები, რათა დადგინდეს კომპანიის უნარი ვალების დაფარვისა და ფონდის ზრდისთვის.
 2. შემოსავლის ანგარიშგება: მოგების ანგარიშგება წარმოადგენს ბიზნესის შემოსავალს, ხარჯებს და მოგებას ან ზარალს მოცემულ პერიოდში. იგი გამოიყენება კომპანიის მომგებიანობისა და ფინანსური მაჩვენებლების შესაფასებლად. შემოსავლის ანგარიშგების გასაანალიზებლად, გადახედეთ შემოსავლებისა და ხარჯების ტენდენციებს და შეადარეთ ისინი ბიუჯეტის პროგნოზებს, რათა დადგინდეს განსხვავებები და გაუმჯობესების შესაძლებლობები.
 3. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება: ფულადი სახსრების ნაკადების ანგარიშგება გვიჩვენებს კომპანიის ფულადი სახსრების შემოდინებას და გადინებას მოცემულ პერიოდში. ის აკონტროლებს ლიკვიდობას და კომპანიის უნარს გამოიმუშაოს პოზიტიური ფულადი ნაკადები. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების გასაანალიზებლად, ფულადი სახსრებისა და ხარჯების წყაროების იდენტიფიცირება და კომპანიის შესაძლებლობების დაფინანსების ოპერაციების და ვალების დაფარვის შესაფასებლად.
 4. ფინანსური კოეფიციენტები: ფინანსური კოეფიციენტები არის ანალიტიკური ინსტრუმენტები, რომლებიც ზომავს კომპანიის ფინანსურ მაჩვენებელს სხვადასხვა ფინანსური მონაცემების შედარების გზით. მიმდინარე კოეფიციენტები მოიცავს მოგების ზღვარს, ლიკვიდურობის კოეფიციენტს, გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტს და კაპიტალზე დაბრუნებას. ფინანსური კოეფიციენტების გასაანალიზებლად, შეადარეთ ისინი ინდუსტრიის და ისტორიული კომპანიის კოეფიციენტებთან შედარებითი მუშაობის შესაფასებლად.
READ  პარიზში ცხოვრება: რჩევები გერმანელებისთვის

მართეთ ფინანსური რისკები მყარი და მდგრადი ბიზნესისთვის

ფინანსური რისკის მართვა აუცილებელია ბიზნესის სტაბილურობისა და მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. ფინანსური რისკების იდენტიფიცირებით და შერბილებით, შეგიძლიათ უკეთ მოამზადოთ თქვენი ბიზნესი გაურკვევლობებთან და გამოწვევებთან გამკლავებისთვის. აქ მოცემულია რამდენიმე სტრატეგია ფინანსური რისკის ეფექტურად მართვისთვის:

 1. დივერსიფიკაცია: გაავრცელეთ თქვენი ინვესტიციები და შემოსავლის წყაროები, რათა შეამციროთ თქვენი დამოკიდებულება ერთ საქმიანობაზე ან ერთ ბაზარზე. დივერსიფიკაცია დაგეხმარებათ გაამარტივოთ ბაზრის რყევები და შეამციროთ რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია კონკრეტულ სექტორში მოთხოვნის შემცირებასთან.
 2. ფინანსური დაგეგმვა: შეიმუშავეთ მყარი ფინანსური გეგმა, რომელიც მოიცავს შემოსავლებისა და ხარჯების პროგნოზებს, ზრდის მიზნებს და საინვესტიციო სტრატეგიებს. კარგად შემუშავებული ფინანსური გეგმა საშუალებას მოგცემთ განჭვრიტოთ ფინანსური გამოწვევები და გადადგათ ნაბიჯები მათ შესამსუბუქებლად.
 3. სცენარის ანალიზი: განახორციელეთ სცენარის ანალიზი, რათა შეაფასოთ სხვადასხვა მოვლენების გავლენა თქვენი ბიზნესის ფინანსურ ჯანმრთელობაზე. ეს დაგეხმარებათ წინასწარ განსაზღვროთ პოტენციური რისკები და შეიმუშაოთ სამოქმედო გეგმები მათი ზემოქმედების შესამცირებლად.
 4. ნაღდი ფულის მენეჯმენტი: ყურადღებით ადევნეთ თვალი თქვენი კომპანიის ფულადი სახსრების ნაკადს და იქონიეთ პროცედურები ფულადი სახსრების ეფექტური მართვის უზრუნველსაყოფად. ფულადი სახსრების კარგი მართვა საშუალებას მოგცემთ გაუმკლავდეთ მოულოდნელობას და შეინარჩუნოთ თქვენი ბიზნესის გადახდისუნარიანობა.
 5. დაზღვევა: გაატარეთ შესაბამისი დაზღვევა, რათა დაიცვათ თქვენი ბიზნესი ფინანსური რისკებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია გაუთვალისწინებელ მოვლენებთან, როგორიცაა უბედური შემთხვევები, სტიქიური უბედურებები ან სამართალწარმოება. დაზღვევა დაგეხმარებათ შეამსუბუქოთ ფინანსური ზარალი და შეინარჩუნოთ თქვენი ბიზნესის უწყვეტობა.
READ  კორონავირუსი და ნაწილობრივი აქტივობა, თქვენი წმინდა ხელფასის 84% მოგერიცხებათ.

ფინანსური რისკების მართვის ამ სტრატეგიების განხორციელებით, თქვენ გააძლიერებთ თქვენი ბიზნესის სტაბილურობას და მდგრადობას ფინანსური გამოწვევების წინაშე და უზრუნველყოფენ მის გრძელვადიან მდგრადობას.

 

განაგრძეთ ტრენინგი თავდაპირველ საიტზე→→→