ნაწილობრივი საქმიანობა: საერთო სამართლის რეჟიმი

საერთო კანონის ნაწილობრივი საქმიანობის შემწეობის გამოანგარიშების საათობრივი განაკვეთი რჩება მთლიანი საანგარიშო ხელფასის 60%-ით, შეზღუდული საათობრივი მინიმალური ხელფასით 4,5-მდე.

დასაქმებულისთვის გადახდილი კომპენსაციის გაანგარიშებისას გამოყენებული განაკვეთი შენარჩუნებულია მთლიანი საანგარიშო ანაზღაურების 70% -ით, რაც 4,5 აპრილამდე 30 საათიანი მინიმალური ხელფასით შემოიფარგლება.

რაც დანარჩენზე დამოკიდებულია დამსაქმებელთათვის საერთო სამართლის სისტემაზე დამოკიდებულებით, 15% -ზე. ამ დონის მხარდაჭერა, ამ დროისთვის, დაგეგმილია 30 აპრილამდე.

ნაწილობრივი აქტივობის შემწეობის 36% -ის მაჩვენებელი თეორიულად უნდა იქნას გამოყენებული 1 წლის 2021 მაისიდან.

ნაწილობრივი საქმიანობა: დაცული სექტორები (დანართები 1 და 2 ან S1 და S1bis)

დამსაქმებლები, რომელთა ძირითადი საქმიანობა გამოჩნდება:

დანართი 1 ან S1 მოხსენიებული ჩამონათვალი, რომელიც მოიცავს განსაკუთრებით ტურიზმის, სასტუმროს, კვების, სპორტის, კულტურის, სამგზავრო ტრანსპორტის და ღონისძიებების სექტორებს; ნუსხა, რომელსაც ეწოდება დანართი 2 ან S1bis, რომელშიც გაერთიანებულია ე.წ. დაკავშირებული სექტორები და რომელთა ძირითადი საქმიანობა მოცემულია დანართში 2 და რომელსაც აქვს გარკვეული შემცირება ...