შეგირდობის ხელშეკრულება: ხელშეკრულების დარღვევა

შეგირდობის ხელშეკრულება არის შრომითი ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც თქვენ, როგორც დამსაქმებელი, იღებთ ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოთ შეგირდების პროფესიული სწავლება, ნაწილობრივ კომპანიაში და ნაწილობრივ შეგირდობის სასწავლო ცენტრში (CFA) ან სასწავლო განყოფილებაში.

შეგირდობის ხელშეკრულების შეწყვეტა, პირველი 45 დღის განმავლობაში, ზედიზედ თუ არა, პრაქტიკულ სწავლებას კომპანიაში, რომელსაც ატარებს შეგირდი, შეუძლია თავისუფლად ჩაერიოს.

პირველი 45 დღის ამ პერიოდის შემდეგ, ხელშეკრულების შეწყვეტა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ორივე მხარის ხელმოწერილი წერილობითი ხელშეკრულებით (შრომის კოდექსი, მუხ. L. 2-6222).

შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში გათავისუფლების პროცედურა შეიძლება დაიწყოს:

ფორსმაჟორის შემთხვევაში; შეგირდის მხრიდან სერიოზული გადაცდომის შემთხვევაში; ერთპიროვნული ბიზნესის ფარგლებში შეგირდის ოსტატი დამსაქმებლის გარდაცვალების შემთხვევაში; ან იმის გამო, რომ შეგირდი ვერ ახორციელებდა იმ ვაჭრობას, რომლისთვისაც მას მომზადება სურდა.

შეგირდის ინიციატივითაც შეიძლება მოხდეს შეგირდობის ხელშეკრულების შეწყვეტა. ეს გადადგომაა. მან ჯერ უნდა დაუკავშირდეს საკონსულო პალატის შუამავალს და დაიცვან გაფრთხილების ვადა.

შეგირდობის ხელშეკრულება: მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეწყვეტა

Თუ შენ…