უნდა გადავუხადო შეწყვეტის ანაზღაურება CDD– ზე მომუშავე თანამშრომელს, რომლის სახელშეკრულებო ურთიერთობები გრძელდება CDI– ს ხელმოწერის შემდეგ? რა მოხდება, თუ ეს სამრეწველო ტრიბუნალია, რომელიც ბრძანებს CDD– ს გადაკეთებას CDI– ში?

CDD: საეჭვოობის პრემია

ვადიანი ხელშეკრულების (CDD) თანამშრომელი სარგებელს იღებს ხელშეკრულების დასრულებისთანავე ხელშეკრულების დასრულების ანაზღაურებისაგან, რომელიც უფრო ხშირად ცნობილია როგორც ”გაურკვევლობის ანაზღაურება”. ეს მიზნად ისახავს სიტუაციის არასაიმედოობის კომპენსაციას (შრომის კოდექსი, მუხ. ლ. 1243-8).

ეს უდრის ხელშეკრულების განმავლობაში გადახდილი მთლიანი ანაზღაურების 10% -ს. ეს პროცენტი შეიძლება შეიზღუდოს 6% -ით ხელშეკრულების დებულებით, კერძოდ, პროფესიული სწავლების პრივილეგირებული წვდომისთვის. იგი გადახდილია ხელშეკრულების ბოლოს, ბოლო ხელფასის პარალელურად.

შრომის კოდექსის L. 1243-8 მუხლის თანახმად, საშიში ზიანის ანაზღაურება, რომელიც ანაზღაურებს მოსამსახურისთვის, იმ ვითარებაში, რომელშიც იგი მოთავსებულია თავისი ვადიანი ხელშეკრულების გამო, არ არის განპირობებული, როდესაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხელშეკრულება გრძელდება განუსაზღვრელი ხანგრძლივობით.

ამრიგად, თუ ვადიანი ხელშეკრულება გაგრძელდება დაუყოვნებლივ